Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aktívna vecná legitimácia v poddlžníckej žalobe po zastavení exekúcie

ZSP 54/2018
Aktívna vecná legitimácia v poddlžníckej žalobe po zastavení exekúcie
§ 109 Exekučného poriadku
§ 92 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 80 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Pokiaľ dôjde k zastaveniu exekučného konania z dôvodu uspokojenia pohľadávky oprávneného iným spôsobom ako splnením pohľadávky, v konaní o poddlžníckej žalobe stratí oprávnený aktívnu vecnú legitimáciu bez ohľadu na to, v akom štádiu sa uvedené konanie nachádza. Týmto momentom sa obnovuje v plnom rozsahu aktívna vecná legitimácia pôvodného veriteľa pohľadávky.
Žalovaný následne v prípade pripustenia zmeny na strane žalobcu nie je osobou oprávnenou na podanie dovolania, keďže dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nebolo vydané v jeho neprospech.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
1 Obdo 55/2017
.
Skutkový stav
Okresný súd uznesením z 21. februára 2014 zamietol návrh žalobcu FFF a.s. so sídlom v Bratislave na pripustenie zmeny účastníka konania na strane žalobcu na spoločnosť MMM, a.s.
V odôvodnení uznesenia poukázal na ustanovenie § 109 Exekučného poriadku, ktoré upravuje tzv. poddlžnícku žalobu ako osobitný typ žaloby, upravujúcej právny vzťah, ktorý oprávnenému dovoľuje, aby vo vlastnom mene uplatňoval právo povinného, vyplývajúce z hmotnoprávneho vzťahu povinného k jeho dlžníkovi. Zdôraznil, že ide len o procesné oprávnenie uspokojiť sa z pohľadávky povinného voči jeho dlžníkovi a že prechod aktívnej legitimácie pri poddlžníckej žalobe nie je vyslovený v žiadnom ustanovení zákona. Nesúhlasil s názorom žalobcu, že zastavením exekučného konania na základe návrhu oprávneného stratil žalobca aktívnu vecnú legitimáciu v konaní o poddlžníckej žalobe a že sa ex lege v celom rozsahu obnovila aktívna vecná legitimácia povinného. Keďže zastavenie exekučného konania, nepovažoval za takú právnu skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná v zmysle ustanovenia § 92 ods. 2 a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), návrh žalobcu na pripustenie zmeny účastníka na jeho strane zamietol. Odvolací súd zmenil uvedené uznesenie súdu prvej inštancie tak, že pripustil, aby na miesto doterajšieho žalobcu FFF, a.s. vstúpila do konania spoločnosť MMM a.s. V odôvodnení uznesenia poukázal na svoje predchádzajúce uznesenie, ktorým potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie z 21. februára 2014, pričom pripustil proti svojmu pôvodnému potvrdzujúcemu uzneseniu dovolanie. O dovolaní rozhodol Najvyšší súd SR tak, že dovolanie žalobcu odmietol. Ústavný súd SR nálezom č. k. II. ÚS/444/2016-58 z 27. októbra 2016 zrušil uznesenie odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu, že týmto (potvrdzujúcim) uznesením a postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu, bolo porušené základné právo spoločnosti FFF,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).