Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vylúčenie veci z exekúcie, vlastnícke právo k bytu a nebytovému priestoru v bytovom dome

ZSP 42/2017
Vylúčenie veci z exekúcie, vlastnícke právo k bytu a nebytovému priestoru v bytovom dome
§ 44 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom do 31. marca 2017
§ 23 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vlastnícke právo každého zo spoluvlastníkov bytovému domu k bytu alebo nebytovému priestoru, spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu, pozemku zastavanému domom a priľahlému pozemku vytvára jeden funkčný a účelový celok, ktorý nemožno od seba fakticky a právne oddeľovať.
Neprípustnou je exekúcia, ktorá sa vedie (len) na spoluvlastnícky podiel k pozemku zastavanému bytovým domom alebo k priľahlému pozemku, lebo ňou ide o uplatnenie práva k veciam spôsobom odporujúcim charakteru vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v bytovom dome, ku ktorému podiely na pozemkoch prislúchajú, čo je dôvodom ich vylúčenia z exekúcie.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 203/2015
.
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala voči žalovanej vylúčenia svojho spoluvlastníckeho podielu na zastavanom a priľahlom pozemku (ďalej len "pozemky" alebo "označené pozemky" alebo "predmetné pozemky"), z exekúcií vedených súdnym exekútorom (ďalej len "označené exekúcie").
Žalobu odôvodnila tým, že súdny exekútor začal exekúciu predajom nehnuteľností a zriadil exekučné záložné právo na označených pozemkoch vo vlastníctve povinného stavebného bytového družstva (ďalej "bytové družstvo") v prospech žalovanej ako oprávnenej. Následne však rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 21. októbra 2009 č. k. 51C 188/2008-116, ktorý nadobudol právoplatnosť 24. novembra 2009, bolo určené, že žalobkyňa je vlastníčkou spoluvlastníckeho podielu na označených pozemkoch patriacich k bytu, nachádzajúcemu sa na treťom nadzemnom podlaží polyfunkčného domu, ktorý nadobudla zmluvou o prevode vlastníckeho práva k rozostavanému bytu uzavretou s bytovým družstvom 6. júna 2005. Vlastnícke právo k spoluvlastníckemu podielu je podľa nej takým právom, ktoré nepripúšťa exekúciu na tento podiel a je dôvodom na jeho vylúčenie z exekúcie v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len "Exekučný poriadok").
Okresný súd (ďalej aj "súd prvého stupňa") rozsudkom žalobu zamietol a rozhodol o povinnosti žalobkyne zaplatiť žalovanej náhradu trov konania.
Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že na predmetných pozemkoch bolo zriadené v prospech žalovanej ako oprávnenej exekučné záložné právo, a to predtým, než sa stala žalobkyňa vlastníčkou spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch, preto v zmysle § 169 Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu ich predajom aj proti žalobkyni ako ich neskoršej nadobúdateľke (resp. nadobúdateľke spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch). Kým totiž exekučné záložné právo bolo zriadené v označených exekúciách s prvým dátumom 17. marca 2008 a s posledným dátumom 1. októbra 2009, žalobkyňa nadobudla vlastníctvo k spoluvlastníckemu podielu až právoplatnosťou rozsudku Okresného súdu Bratislava II z 21. októbra 2009 č. k. 51C 188/2008-116, t.j. 24. novembra 2009.
V otázke okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu žalobkyňou poukázal na právny názor odvolacieho súdu vyslovený v jeho skoršom rozhodnutí v tejto veci, a to v zrušujúcom uznesení z 18. februára 2013, sp. zn. 6 Co 267/2012, v ktorom odvolací súd označenému deklaratórnemu rozsudku okresného súdu o určení vlastníctva pripísal konštitutívne účinky so záverom, že žalobkyňa nadobudla vlastníctvo právoplatnosťou tohto rozsudku.
Pokiaľ ide o otázku, či bolo možné zriadiť exekučné záložné právo na pozemkoch bez zriadenia exekuč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).