Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predkupné právo v konkurznom konaní

81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
§ 93 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
§ 140 Občianskeho zákonníka
§ 605 Občianskeho zákonníka

Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na taký prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Obdo 45/2018.

 

Skutkový stav
Súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému nahradenia prejavu vôle s kúpnou zmluvou, ktorú s ním žalovaný odmietol uzavrieť.
Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný nadobudol kúpnou zmluvou z 9. februára 2016, uzavretou so správcom konkurznej podstaty úpadcu, spoluvlastnícky podiel k špecifikovaným nehnuteľnostiam v 2/3 za kúpnu cenu vo výške 5 000 eur. Žalobca v danom čase a aj v súčasnosti vlastní 1/3-ový podiel na predmetných nehnuteľnostiach.
Správca konkurznej podstaty úpadcu ako spoluvlastník vyzval právneho predchodcu žalobcu, ako oprávneného spoluvlastníka titulom zákonného predkupného práva, na odkúpenie 2/3-ín podielu na predmetných nehnuteľnostiach za znalecky ustanovenú cenu v sume 94 000 eur. Zároveň ho v zmysle § 93 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj "ZKR") poučil, že ak predkupné právo ako oprávnený nevyužije do 60 dní od doručenia písomnej ponuky, správca nebude predkupným právom viazaný. Na písomnú ponuku tento nereagoval. Následne začal správca speňažovať spoluvlastnícky podiel úpadcu formou dražby, ktorá sa uskutočnila v štyroch kolách, v ktorých sa správcovi konkurznej podstaty uvedený podiel nepodarilo predať. Právny predchodca žalobcu bol o všetkých kolách dražby a o najnižšom podaní správcom včas písomne upovedomený, pričom sa ani jedného kola dražby nezúčastnil.
Následne správca dospel k záveru, že predmetná nehnuteľnosť je nepredajná a požiadal konkurzný súd o udelenie súhlasu na vylúčenie tohto majetku zo súpisu, čomu súd vyhovel a udelil súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty v súlade s § 81 ods. 1 ZKR. Žalovaný v postavení konkurzného veriteľa následne doručil správcovi konkurznej podstaty úpadcu ponuku na odkúpenie 2/3-ín spoluvlastníckeho podielu predmetných nehnuteľností za kúpnu cenu 5 000 eur. Správca s návrhom súhlasil a so žalovaným uzavrel kúpnu zmluvu. Následne si voči žalovanému právny predchodca žalobcu uplatnil nárok vyplývajúci z predkupného práva za rovnakých podmienok ako uzavrel kúpnu zmluvu žalovaný.
Súd prvej inštancie vyslovil názor, že ZKR neupravuje odplatnosť prevodu vylúčeného majetku a to, že správca previedol vylúčený majetok za odplatu, nič nemení na tom, že v tomto štádiu konkurzného konania správca už mohol previesť vylúčený majetok len na konkurzného veriteľa, nie na žalobcu, ktorý konkurzným veriteľom nie je. Po neúspešnom speňažovaní majetku v dražbe sa konkurzné konanie dostalo do osobitného režimu, kedy v zmysle § 81 ods. 3 ZKR správca mal oprávnenie previesť vylúčený majetok na požiadanie na ktoréhokoľvek konkurzného veriteľa. Z toho dôvodu nie je možný návrat k postupu správcu podľa 7. hlavy 3 oddielu ZKR z dôvodu, že správca už raz neúspešne podľa týchto ustanovení postupoval. Z uvedených dôvodov dospel k záveru, že zákonné predkupné právo žalobcu zaniklo podľa § 93 ods. 1 ZKR jeho neuplatnením v zákonnej 60-dňovej lehote od doručenia písomnej ponuky od správcu právnemu predchodcovi žalobcu. Z uvedených dôvodov súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania.
Žalobca podal proti rozhodnutiu prvostupňového súdu odvolanie. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému.
Žalobca zdôraznil, že právna úprava obsiahnutá v § 93 ZKR v ods. 1 vo vete za bodkočiarkou, striktne upravuje, že ak osobitný predpis, ktorým je v danom prípade Občiansky zákonník, v § 605 neustanovuje kratšiu lehotu než 60 dní ustanovenú Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, nie je správca predkupným právom, ak oprávnený predkupné právo nevyužije do 60 dní od doručenia písomnej ponuky, viazaný. Lehoty ustanovené v § 605 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), ako aj v § 93 ods. 1 ZKR, nahradzujú dohodu o platobných podmienkach, pričom ich podstatou je ochrana a právna istota povinného, že oprávnený buď svoje predkupné právo v stanovenej alebo dohodnutej lehote využije, alebo toto zanikne. Ak by
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).