Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Osobný bankrot - oddlženie fyzickej osoby

Osobný bankrot - oddlženie fyzickej osoby
Hlavným dôvodom skutočnosti prečo bola prijatá nová právna úprava zákona o konkurze a reštrukturalizácii - novela vstúpila do účinnosti 1. marca 2017 - ktorá zaviedla nové pravidlá pre oddlženie fyzických osôb, vzťahujúce sa rovnako na fyzické osoby - podnikateľov, ako aj na fyzické osoby - nepodnikateľov, teda spotrebiteľov, bol zámer zaviesť relatívne rýchle konanie, s ktorým nebudú spojené vysoké náklady. Nová právna úprava ponúka možnosť zbaviť sa svojich dlhov zákonným spôsobom každej fyzickej osobe bez ohľadu na to, či je alebo nie je zamestnaná, alebo či je alebo nie je živnostníkom.
Do 1. marca 2017 mohli zadlžené fyzické osoby podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok len v tom prípade, ak zložili na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a nákladov správcu vo výške 663,88 eur, a zároveň museli mať majetok, ktorého hodnota bola aspoň 1 659,70 eur. Práve takto nastavené podmienky spôsobovali, že veľmi malý počet ľudí prejavil záujem o vyhlásenie konkurzu. Nová právna úprava tento systém ruší. Od 1. marca 2017 majú fyzické osoby možnosť oddlžiť sa za kratšiu dobu bez zaplatenia vysokých poplatkov, za predpokladu, že fyzická osoba je platobne neschopná, čo znamená, že nie je schopná plniť aspoň 1 peňažný záväzok 180 dní po lehote splatnosti, a zároveň na jej majetok sa vedie aspoň jedna exekúcia alebo iné obdobné vykonávacie konanie (napr. daňové exekučné konanie). Ďalšími podmienkami podľa zákona je povinné zastúpenie Centrom právnej pomoci alebo ním určeným advokátom a zaplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a nákladov správcu vo výške 500 eur. Povinné zastúpenie Centrom právnej pomoci znamená, že žiadna fyzická osoba nemôže podať návrh na vyhlásenie konkurzu a ani návrh na určenie splátkového kalendára sama. Každá fyzická osoba, ktorá je platobne neschopná, vždy musí navštíviť najprv príslušnú pobočku centra právnej pomoci podľa miesta svojho trvalého pobytu a podať žiadosť, v ktorej uvedie, či má záujem o oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu fyzickú osobu do ustanovenia konkurzného správcu bude zastupovať vždy Centrum právnej pomoci, ktoré podá aj samotný návrh na súd a v prípade návrhu na určenie splátkového kalendára fyzická osoba môže uviesť, že chce byť zastúpená konkrétnym advokátom, pričom centrum tejto žiadosti môže ale nemusí vyhovieť, čo znamená, že automaticky bude fyzická osoba zastúpená centrom. Postup je taký, že fyzická osoba spravidla za pomoci pracovníkov centra vypíše žiadosť a príslušné prílohy, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci. sk v sekcii osobný bankrot. Takúto žiadosť centrum posúdi a na základe tohto posúdenia centrum rozhodne, či fyzická osoba má alebo nemá právny nárok na poskytnutie právnej pomoci od centra. Následne po doručení pozitívneho posúdenia žiadosti, teda doručení rozhodnutia centrum alebo ním určený advokát podá príslušný návrh na súd.
Fyzické osoby sa môžu rozhodnúť pre oddlženie buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom, ak spĺňajú zákonom ustanovené podmienky. Konkurz je určený prevažne pre fyzické osoby, ktoré sa chcú zbaviť svojich dlhov avšak nemajú žiadny majetok. Splátkový kalendár je určený pre fyzické osoby, ktoré síce majú dlhy, ktorých sa chcú zbaviť zákonným spôsobom, ale zároveň aj majetok, ktorý si chcú ponechať a stabilný príjem, na základe ktorého budú vedieť splácať pravidelné splátky. Ak sa fyzická osoba rozhodne pre oddlženie konkurzom, prenecháva celý svoj majetok na jeho speňaženie, pričom výťažok z predaja sa rozdelí medzi veriteľov zákonom predpokladaným spôsobom.
Ak fyzická osoba nemá žiadny majetok, ale spĺňa ostatné uvedené podmienky, nemajetnosť nebráni vyhláseniu konkurzu na jej majetok. V prípade splátkového kalendára si fyzická osoba svoj majetok ponecháva, pričom rozvrh splátok sa určí na obdobie 5 rokov. Výška splátok sa bude určovať individuálne u každej fyzickej osoby podľa jej príjmových možností a výšky jej dlhov. Pri splátkovom kalendári zákon ako jednu z podmienok pre jeho schválenie určuje, že uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30% z nezabezpečenej pohľadávky, a zároveň musí byť o 10% vyššie, než aké by nezabezpečení veritelia dostali, ak by na dlžníka bol vyhlásený konkurz. Táto právne zložitá veta znamená, že v prípade splátkového kalendára každý nezabezpečený veriteľ počas ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).