Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odmietnutie dovolania. Úprava mimoriadnych opravných prostriedkov v konkurznom konaní

16/2014
Odmietnutie dovolania
Úprava mimoriadnych opravných prostriedkov v konkurznom konaní
§ 218 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
§ 66f zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
S odkazom na odlišnú úpravu mimoriadnych opravných prostriedkov v konkurznom konaní, ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujúce dovolacie konanie, vrátane úpravy prípustnosti dovolania, nemajú v konkurznom konaní právnu relevanciu.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vydaného v konkurznom konaní nie je prípustné dovolanie. Vylúčenie dovolania a obnovy konania sa týka výhradne konkurzu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 46/2010
Skutkový stav:
Krajský súd v B.
,
ako súd prvého stupňa, uznesením č. k. 8K/59/2002-586 zo 16. apríla 2009, rozhodujúc vo veci opätovne po zrušujúcom uznesení Najvyššieho súdu SR č. k. 1 Obo 82/2008-578 z 28. augusta 2008, rozhodol o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty úpadcu tak, že správcovi konkurznej podstaty priznal odmenu a skonštatoval, že bol uhradený súdny poplatok za konkurzné konanie a správca konkurznej podstaty zvyšnú, doteraz nerozdelenú, sumu získanú speňažením konkurznej podstaty rozdelí podľa jednotlivých tried pohľadávok po právoplatnosti tohto uznesenia tak, že pohľadávky proti podstate budú uspokojené vo výške 3 770,66 eur (113 595,-Sk), z oddelených veriteľov bude uspokojený len veriteľ D & I C. L, zv. č. 30, so sídlom J. C. 29, Londýn N2 OTJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (predtým GFR, s. r. o., Bratislava), a to v plnej výške, ostatní oddelení veritelia: S. k, a.s., zv. č. 28, a S. p, B, zv. č. 47, ako aj pohľadávky I. triedy, pre nedostatok finančných prostriedkov uspokojení nebudú.
V odôvodnení sa, okrem iného, vysporiadal aj s námietkami veriteľa: S. k., a.s., B., týkajúcimi sa nemožnosti veriteľa uplatniť svoju pohľadávku proti podstate, pretože správca konkurznej podstaty nepreberal poštovú zásielku a na pojednávaní o prejednaní konečnej správy neumožnil zamestnancovi veriteľa ju pred pojednávaním uplatniť u správcu kvôli nepredloženiu poverenia. Na margo tejto námietky prvostupňoví súd uviedol, že veriteľova pohľadávka nebola u správcu uplatnená riadne a včas, preto ju súd nezahrnul do rozvrhu. Keďže sa veriteľovi nepodarilo doručiť zásielku poštou správcovi, mienil pohľadávky prihlá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).