Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania. Procesné vady konania. Konkurzné konanie

26/2016
Prípustnosť dovolania
Procesné vady konania
Konkurzné konanie
§ 231 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm. a) až g) Občianskeho súdneho poriadku
§ 66f zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Prípustnosť dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je upravená len v súvislosti s právoplatným rozhodnutím odvolacieho súdu.
Ak dovolanie smeruje proti uzneseniu odvolacieho súdu, vydaného v konkurznom konaní, prípustnosť dovolania proti takémuto rozhodnutiu upravuje osobitný predpis, v ktorom sa vylučuje možnosť použitia mimoriadnych opravných prostriedkov v konkurznom konaní.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Obdo V 5/2015
Skutkový stav:
Krajský súd v B.B. uznesením č. k. 46-24K 193/99-3960 27. júna 2013 schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovanie odmeny a výdavkov správkyne konkurznej podstaty.
Z odôvodnenia uznesenia súdu prvého stupňa vyplýva, že výdavky správcov - bývalého správcu konkurznej podstaty JUDr. J. G., osobitnej správkyne JUDr. E. M. a správkyne konkurznej podstaty JUDr. V. O. rozdelil pre jednotlivých správcov, rovnako aj konkurznú odmenu, a to pomerom podľa toho, ako dlho pracovali ako správcovia.
Proti tomuto uzneseniu prvostupňového súdu bolo podané odvolanie, a to vo vzťahu k pomernej odmene bývalého správcu konkurznej podstaty JUDr. J. G.
Najvyšší súd SR ako súd odvolací napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa uznesením z 28. novembra 2014, sp. zn. 2 Obo 36/2014 potvrdil.
V odôvodnení uviedol, že jeho úlohou v odvolacom konaní bolo posúdiť, či súd prvého stupňa pri rozhodovaní o odmene bývalého správcu konkurznej podstaty, t.j. určení pomeru odmeny, správne určil dĺžku doby riadneho výkonu funkcie sprá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).