Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie. Prípustnosť dovolania

58/2016
Mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie
Prípustnosť dovolania
§ 236 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm. a) až g) Občianskeho súdneho poriadku
Úspech každého dovolania je vždy podmienený (primárnym) záverom dovolacieho súdu, že dovolanie je aj opodstatnené.
Pokiaľ dovolací súd dospeje k záveru, že dovolanie je procesne neprípustné, musí tento opravný prostriedok odmietnuť bez toho, aby sa zaoberal vecnou stránkou napadnutého rozhodnutia, v opačnom prípade by on sám porušil zákon.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Obdo V 3/2015
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR ako súd dovolací uznesením č. k. 3 Obdo 17/2014-406 a 3 Ndob 6/2014-406 odmietol dovolanie žalovaného proti uzneseniu Najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho z 22. augusta 2013, sp. zn. 1 Obdo V 24/2012, 1 Obdo V 8/2013, 1 Obdo V 9/2013, 1 Obdo V 10/2013, 1 Obdo V 11/2013, 1 Obdo V 12/2013 a zastavil konanie o námietke zaujatosti. Predmetným uznesením ako súd dovolací odmietol dovolania žalovaného proti uzneseniu Najvyššieho súdu č. k. 3 Obdo 20/2009-233 zo 4. augusta 2010, proti uzneseniu Najvyššieho súdu č. k. 5 Ndob 16/2011-289 z 25. augusta 2011, proti uzneseniu Okresného súdu B. B. č. k. 64 Cb 15/2012-315 z 19. apríla 2012, proti uzneseniu Okresného súdu B. B č. k. 64 Cb 15/2012-316 z 19. apríla 2012, proti uzneseniu Okresného súdu B. B. č. k. 64 Cb 15/2012-330 z 26. júla 2012 a proti uzneseniu Okresného súdu B. B. č. k. 64 Cb 15/2012-331 z 26. júla 2012.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v danom prípade dovolania žalovaného neobsahujú náležitosti stanovené Občianskym súdnym poriadkom v zmysle § 241 ods. 1, pričom ich nedostatok žalovaný neodstránil ani dodatočne na výzvu prvostupňového súdu, a preto Najvyšší súd SR, ako súd dovolací, dovolania žalovaného podľa § 243 ods. 5 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") v spojení s § 218 ods. 1 písm. d) OSP odmietol.
Žalovaný voči predmetnému uzneseniu Najvyššieho sú­du podal dovolanie.
Najvyšší súd ako súd dovolací uznesením z 31. marca 2014 č. k. 3 Obdo 17/2014-406 a 3 Ndob 6/2014-406 dovolanie žalovaného odmietol a zastavil konanie o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol žalovaný.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).