Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Návrh na začatie konania. Neúčinnosť právneho úkonu voči konkurzným veriteľom.

54/2012
Návrh na začatie konania
Neúčinnosť právneho úkonu voči konkurzným veriteľom
§ 80 Občianskeho súdneho poriadku
§ 15 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
Zákon o konkurze a vyrovnaní je špeciálnou úpravou vo vzťahu k všeobecnej úprave o odporovateľných právnych úkonoch. Žalobný nárok (petit) musí určovať presne identifikovaný právny úkon, ktorý je právne neúčinný voči konkurzným veriteľom konkrétneho úpadcu. Tieto podmienky nesplňuje tzv. alternatívny petit o neúčinnosti právneho úkonu (zmluva o spolupráci) medzi úpadcom a žalovaným, napriek tomu, že pohľadávka bola prihlásená žalovaným do konkurzu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 M Obdo V 2/2010
Skutkový stav:
Žalobca
- správca konkurznej podstaty úpadcu L-J, s.r.o. J. 267 žalobou žiadal určiť, že zmluva o spolupráci z 1. marca 2005 uzatvorená medzi žalovaným P. M. a úpadcom L-J, s.r.o. J. 267 je voči veriteľom úpadcu právne neúčinná resp.je neplatná.
Krajský súd v K.
rozsudkom zo 16. októbra 2008, č. k. 4 Cbi 22/2006-69 vyhovel žalobe a určil, že zmluva o spolupráci z 1. marca 2005, uzatvorená medzi žalovaným P. M. a úpadcom L-J, s.r.o. J. 267 je voči veriteľom úpadcu právne neúčinná. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania.
Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca nepreukázal naliehavý právny záujem na určení, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a preto žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o spolupráci z 1. marca 2005 zamietol. Ďalej súd poukázal na ustanovenie § 15 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní a na skutočnosť, že zmluva o spolupráci bola uzatvorená 1. marca 2005, teda právny úkon, ktorý žalobca odporuje, bol urobený v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu. Túto skutočnosť žalovaný ani nenamietal. Žalovaný iba namietal, že týmto úkonom nebolo v úmysle ukrátiť konkurzného veriteľa. Súd zistil, že konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Krajského súdu v K. 20. februára 2006, č. k. 4 K 78/2005-26. Po vyhodnotení dôkazov, súd prvého stupňa dospel k záveru, že zmluva o spolupráci bola uzatvorená účelovo v snahe odčerpať zisk, pričom samotná výška zisku v čase uzatvárania zmluvy známa nebola. Uviedol, že žalovaný si z uvedenej zmluvy uplatnil voči úpadcovi pohľadávku v sume 487 747 Sk, pričom nepredložil súdu žiadny dôkaz, že úpadcovi poskytol plnenie v tejto sume. Konštatoval, že poskytovateľovi plnenia na základe zmluvy o spolupráci z 1. marca 2005 muselo byť známe, že predmetná zmluva bola uzatvorená s cieľom odčerpať z účtu obchodnej spoločnosti finančné prostriedky. Napokon považoval za potrebné poukázať na skutočnosť, že zmluva o spolupráci bola uzatvorená medzi dlžníkom a osobo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).