Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konkurzné a vyrovnávacie konanie. Rozdelenie konkurznej odmeny medzi správcov

43/2013
Konkurzné a vyrovnávacie konanie
Rozdelenie konkurznej odmeny medzi správcov
§ 31 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v platnom znení
§ 9 vyhlášky MS SR č. 493/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
Pri rozdelení konkurznej odmeny medzi správcov konkurznej podstaty nemožno vychádzať len z toho, aký príjem do podstaty bol získaný jednotlivými správcami. Súd musí pri rozhodovaní o odmene zohľadniť dĺžku výkonu funkcie správcu, náročnosť speňažovania majetku, vymáhanie pohľadávok v súdnych konaniach a exekúciách.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obo 44/2011
Skutkový stav:
Správca konkurznej podstaty úpadcu A., s. r. o. v konkurze, so sídlom v P. JUDr. J. S. 28. júna 2010 predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty a na základe pokynov súdu pri osobnom jednaní, doplnenú a upravenú 30. novembra 2010, doručenú súdu 6. decembra 2010.
Súd zistil, že výdavky proti podstate boli vynaložené v súvislosti s prevádzkou podniku úpadcu, so správou a speňažovaním majetku úpadcu, vrátane tých pohľadávok, ktoré sú vymenované v § 31 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov (ďalej len "ZKV").
Krajský súd v B. B. uznesením z 9. marca 2011, č. k.: 39-24K 65/02-KL-470 schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty úpadcu A., s. r. o. , P. a vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty Mgr. V. H. a JUDr. J. S. z 1. júla 2010 v znení jej doplnenia a úpravy z 30. novembra 2010.
Z odôvodnenia rozhodnutia súdu vyplýva, že v tomto konkurznom konaní boli v jeho priebehu činní dvaja správcovia, a to Mgr. V. H. a JUDr. J. S. Terajší správca vyúčtoval celkovú odmenu pre obidvoch správcov vo výške 1 181 050 Sk (39 203,68 eur), ktorú navrhol rozdeliť tak, že Mgr. V. H. navrhol priznať 182 900 Sk (6 071,17 eur) a jemu 998 150 Sk (33 132,51 eur), pričom toto rozdelenie zdôvodnil dĺžkou vykonávania funkcie správcu, náročnosťou speňažovania majetku ponukovým konaním v rámci predaja mimo dražby, množstvom ponukových konaní, náročnosťou rokovaní s dlžníkmi po dlhšej dobe splatnosti pohľadávok, súdnych konaní na vymáhanie peňažných pohľadávok od dlžníkov, ako aj náročnosťou na spracovanie konečnej správy a ostatnú činnosť, spojenú s výkonom funkcie správcu. Je toho názoru, že v tomto konkurznom konaní vykonal viac ako predchádzajúca správkyňa Mgr. V. H., čím odôvodnil navrhovaný pomer rozdelenia odmeny.
Z obsahu spisu súd zistil, že Mgr. V. H. súd zbavil funkcie správkyne uznesením z 11. augusta 2003 a do tejto funkcie ustanovil JUDr. A. B, zo Ž. Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie Mgr. V. H. a na jej odvolanie Najvyšší súd SR napadnuté uznesenie zrušil. Preto uznesenie z 11. augusta 2003 o zbavení Mgr. V. H. funkcie správkyne a ustanovenie JUDr. A. B. nemohlo nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Súd preto nepriznal JUDr. A. B. žiadnu odmenu a výdavky, pretože v tomto konkurze nebola činná. JUDr. J. S. bol do funkcie správcu ustanovený konkurznými veriteľmi na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).