Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konkurzný súd. Správca konkurznej podstaty úpadcu. Ustanovenie správcu do funkcie

42/2013
Konkurzný súd
Správca konkurznej podstaty úpadcu
Ustanovenie správcu do funkcie
§ 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
§ 9 ods. 2 zákona č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov SR
§ 45 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
I. Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorý zverené finančné prostriedky získané počas konkurzu vložil, bez súhlasu súdu a konkurzných veriteľov, do nebankovej spoločnosti, ktorá ich na účet úpadcu nevrátila a stali sa nedostupnými, čím došlo k spôsobeniu škody veriteľom a k bezdôvodným prieťahom v konaní, nepostupoval pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou a naplnil pojem dôležitého dôvodu na jeho odvolanie z funkcie.
II. Konkurzný súd, v konaní podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, musí ustanoviť do funkcie iba správcu zapísaného podľa zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch.
Novoustanovený správca v konaní podľa zákona č. 328/1991 Zb. nemôže odmietnuť výkon správcovskej činnosti z dôvodu odbornej spôsobilosti iba v intenciách zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obo 83/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v. B. B. uznesením z 25. augusta 2011, č. k.: 39 K 7/2003-Že-604 zbavil JUDr. I. B. funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu M PSV, a.s. "v konkurze, B. B. (ďalej úpadca) a za správcu konkurznej podstaty úpadcu ustanovil K. a r., v. o. s. z V. K. Doterajšiemu správcovi JUDr. I. B. súd uložil povinnosť riadne informovať novoustanoveného správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Zároveň súd prvého stupňa novoustanovenému správcovi uložil, aby v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia predložil súdu návrh na rozvrhové uznesenie. Doterajšiemu a novoustanovenému správcovi uložil povinnosť v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia predložiť podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí všetkých dokladov.
V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že uznesením z 11. mája 2005 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. I. B. Vzhľadom na to, že predseda KS v B. B. podal 29. júna 2010 podnet na trestné stíhanie, z ktorého vyplýva podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery podľa § 248 Trestného zákona, poškodzovania veriteľa podľa § 256 Trestného zákona, resp. porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v súvislosti s neoprávneným nakladaním finančných prostriedkov, súd správcu vyzval, aby oznámil, aké úkony vykonal pre navrátenie finančných prostriedkov vo výške 360 595 eur, a aby oznámil, v akom rozsahu boli finančné prostriedky získané späť na účet úpadcu. Správca súdu oznámil, že finančné prostriedky úpadcu vložil do spoločnosti C. H., a.s. B. Keďže predmetná spoločnosť nereagovala na jeho písomnú výzvu, podal návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu na Okresnom súde B. V a zároveň oznámil spôsobenú škodu poisťovni W., a.s. B., s ktorou má uzatvorenú zmluvu na zodpovednosť za spôsobenú škodu výkonom povolania advokáta, ako aj správcu konkurznej podstaty. Napokon uviedol, že na účet nebola pripísaná žiadna suma.
Ďalej zo spisu vyplýva, že Prezídium PZ vykonáva vyšetrovanie voči dosiaľ presne nezistenej osobe konajúcej pod menom JUDr. I. B. za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods.1, ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. a) TZ.
Súd prvého stupňa uviedol, že vzhľadom na to, že pôvodne ustanovený správca JUDr. I. B. zverené finančné prostriedky bez súhlasu súdu vložil do nebankovej spoločnosti, ktorá nie je schopná a ani ochotná ich vrátiť, svojím konaním spôsobil veriteľom ­škodu a spôsobil neodôvodnené prieťahy v tomto konaní, súd prvého stupňa ho v zmysle § 8 ods.5 Zákona č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ďalej len "zákon č. 328/1991 Zb.") zbavil funkcie správcu v tejto veci a do funkcie správcu ustano
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).