Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predmet konania v správnom súdnictve

8/2012
Predmet konania v správnom súdnictve
§ 1 ods. 1, 3, 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri
§ 1 ods. 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 46/1994-100 z 29. marca 1994, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok
§ 215 ods. 2, § 218 ods. 2 Trestného poriadku
§ 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 10 ods. 2, § 219 ods. 1, 2 § 250i ods. 1, § 250j ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
Predmet konania v správnom súdnictve je daný výrokom žalobou napadnutého rozhodnutia, pričom v súlade s ustanovením § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania rozhodnutia.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo/170/2010
Skutkový stav:
Krajský súd
zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného zo dňa 23.6.2009, ktorými zamietol odvolania žalobcov a potvrdil rozhodnutia Obvodného lesného úradu z 12. marca 2009 a z 19. marca 2009, ktorými bolo samostatne žalobcovi v prvom a druhom rade uložené disciplinárne opatrenie - odňatie poľovného lístka na dobu určitú 5 rokov za porušenie § 1 ods. 1, 3 a 4 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri (ďalej v texte rozsudku len "Vyhláška") a porušenie § 1 ods. 2 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 46/1994 - 100 zo dňa 29.3.1994, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok (ďalej v texte rozsudku len "Výnos"), tým, že 11. septembra 2008 v poľovnom revíri S. v ranných hodinách o 6.45 hod. našli raticovú zver a neoznačili ju značkou na označovanie zveri, neoprávnene s ňou manipulovali, nezapísali sa do knihy návštev revíru a nezapísali nájdenú zver do povolenky na poľovačku.
Krajský súd v odôvodnení uviedol, že žalobcovia porušili citované ustanovenia Vyhlášky a Výnosu a toto porušenie bolo preukázané nielen výpoveďami poľovného hospodára Ing. Š. a ďalších pracovníkov Lesov SR, š.p., Ing. Č. a Z., ktorí boli v rozhodnom čase na mieste samom, ale aj výpoveďami samotných žalobcov, a to najmä výpoveďami v zápisniciach o výsluchu podozrivého a o výsluchu obvineného z 11. septembra 2008, ktoré sa nachádzajú vo vyšetrovacom spise. Obrana žalobcov spočívajúca v tvrdení o znehodnotení zveri bola, podľa názoru krajského súdu, opodstatnene zamietnutá správnymi orgánmi s poukazom na výpovede svedkov a tým, že nájdená divina a vývrh boli ešte teplé a nejavili známky znehodnotenia, ako aj s ohľadom na krátkosť času od výstrelu (6.00 hod.) a od času nájdenia zastreleného jeleňa až po čas príchodu svedkov k chate. Krajský súd sa nestotožnil s obranou žalobcov, pokiaľ šlo o oprávnenie žalobcu v prvom rade s nájdenou zverou manipulovať ešte pred príchodom poľovného hospodára, pretože takéto oprávnenie mu nevyplývalo zo žiadneho relevantného predpisu, ani rozhodnutia príslušného orgánu. Navyše z uvedených výpovedí svedkov, ako aj z výpovede policajta možno vyvodiť skutočnosť, ktorú uviedol aj správny orgán, že žalobcovia sa snažili nájdenie zveri pred poľovným hospodárom zatajiť.
V
danom prípade bolo dostatočne preukázané protiprávne konanie žalobcov, čo bolo aj základným predpokladom pre uloženie disciplinárneho opatrenia v správnom konaní pred príslušnými správnymi orgánmi
. Pokiaľ žalobcovia namietali porušenie zásady
"
ne bis in idem
"
, krajský súd zistil z uznesenia krajského súdu z 22. decembra 2009, že týmto uznesením bola zamietnutá sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu okresného súdu z 15. októbra 2009, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie proti obžalovaným Ing. D. Ď. a J. L. (žalobcovia). V odôvodnení tohto rozhodnutia bolo poukázané práve na predmetné rozhodnutia prvostupňového a druhostupňového správneho orgánu, ktorými bolo žalobcom uložené disciplinárne opatrenie - odňatie poľovného lístka na dobu určitú v trvaní 5 rokov s tým, že krajský súd rovnako ako aj okresný súd (v danej trestnej veci) dospel k záveru, že táto sankcia v správnom konaní je na zabezpečenie ich nápravy postačujúca, pričom ich ďalšie potrestanie aj v rámci trestného konania by bolo neprimerane prísnym opatrením. Z uvedeného teda je zrejmé, že nedošlo k porušeniu zásady
"
ne bis in idem
"
, čo sa nestalo ani v prípade vydania rozhodnutia Slovenského poľovníckeho zväzu, okresná organizácia z 23. júla 2009, ktoré v podstate nadväzuje na žalobou napadnuté rozhodnutia, pričom však ide o rozhodnutie vydané neskôr ako sú rozhodnutia napadnuté žalobou. Krajský súd konštatoval, že závery rozhodnutí zodpovedali vykonanému dokazovaniu, zásadám logického myslenia; pri správnej úvahe o udelení daného disciplinárneho opatrenia správne orgány nevybočili z jej rámca a dostatočne zdôvodnil
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).