Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

ZSP 9/2018
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
§ 65 až § 67 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
§ 246c ods. 1 prvá veta, § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 473 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
§ 491 ods. 1, § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Ustanovenie § 65 ods. 1 správneho poriadku treba v praxi vykladať tak, že správny orgán je povinný preskúmať rozhodnutie mimo odvolacieho konania, a nie ako jeho oprávnenie uplatňujúce sa na základe jeho voľnej úvahy.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
z 26. októbra 2017, sp. zn.
8 Sžo 80/2015
.
Skutkový stav
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví označeného rozhodnutia, ktorým minister Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (vtedajší ústredný orgán štátnej stavebnej správy; ďalej v texte len "MVaRR SR") zrušil rozhodnutie Ministerstva vnútra SR (MV SR) z 3. septembra 2010, ktorým mimo odvolacieho konania zrušilo právoplatné rozhodnutie bývalého Krajského stavebného úradu v Bratislave (ďalej len "KSÚ") zo 7. mája 2007 a vyhovelo rozkladom účastníkov konania, a to z dôvodu uplynutia zákonnej trojročnej lehoty od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia na jeho preskúmanie mimo odvolacieho konania. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal.
V odôvodnení rozsudku krajský súd konštatoval, že žalobca ako príslušný stavebný úrad v územnom konaní rozhodnutím z 30. novembra 2006 zamietol podľa § 37 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len "stavebný zákon") návrh spoločnosti Ekologická ........., a.s. na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Pezinok - skládka odpadov". KSÚ toto rozhodnutie v odvolacom konaní svojím rozhodnutím zo 7. mája 2007 zmenil tak, že umiestnenie predmetnej stavby povolil, pričom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 14. mája 2007. Žalobca 9. januára 2009, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) - Inšpektorát životného prostredia Bratislava 21. októbra 2009 a Ing. Vladimír B. 18. novembra 2009 podali podnet na preskúmanie uvedeného rozhodnutia KSÚ mimo odvolacieho konania. MVaRR SR listom z 26. januára 2010 požiadalo (opätovne) primátora MÚ v Pezinku s odkazom na § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len "správny poriadok") o poskytnutie chýbajúcich podkladov konštatujúc, že na základe podnetov uvedených osôb preskúmava rozhodnutie KSÚ v konaní mimo odvolania podľa § 65 správneho poriadku. Následne listom z 26. apríla 2010 oznámilo osobám, ktoré podali podnet, že nebol zistený zákonný dôvod preukazujúci porušenie právnych predpisov v konaní a rozhodovaní KSÚ, a preto rozhodnutie KSÚ ponecháva v platnosti. Ďalším listom z 21. júna 2010 MVaRR SR potvrdilo svoje stanovisko k podaným podnetom, keď oznámilo, že jeho predošlý list z 26. januára 2010 nemôže byť považovaný za upovedomenie o začatí konania podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, pretože MVaRR SR nerobilo konanie vo veci samej, ale len zhromažďovalo podklady doplňujúce spisový materiál, ktorý slúžil na preskúmanie podnetom napadnutého rozhodnutia.
Na základe uvedených skutočností krajský súd neprisvedčil námietke žalobcu, že žalobca bol o začatí konania upovedomený už 1. februára 2010, kedy mu bol doručený list MVaRR z 26. januára 2010, teda v trojročnej lehote podľa § 68 ods. 1 správneho poriadku, keďže ani podľa názoru krajského súdu uvedený list nemožno považovať za upovedomenie o začatí mimoodvolacieho konania z dôvodu, že ním bol primátor MÚ v Pezinku len (opätovne) požiadaný o poskytnutie chýbajúcich podkladov. Krajský súd bol toho názoru, že podnety bol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).