Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prevádzkovateľ retransmisie (ZSP 40/2019)

§ 3 písm. e), f), § 17 ods. 1 písm. c), § 64 ods. 1 písm. d), ods. 5, § 67 ods. 1 písm. a), ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisie v platnom znení
§ 3 ods. 1, 2, 5, § 32 ods. 1, 2, § 46, § 47 ods. 1, 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
§ 246 ods. 2 písm. a) v spojení s § 250l a nasl. Občianskeho súdneho poriadku

Retransmisiou je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem s verejnosťou, uskutočnený elektrickou komunikačnou sieťou.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, č. k. 2 Sž 4/2015-51.

 

Skutkový stav:
Odporkyňa rozhodnutím z 10. marca 2015, vydaným v správnom konaní postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z." alebo "zákon o vysielaní a retransmisii") rozhodla o tom, že navrhovateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, ...
... že v dňoch 17. septembra 2014, 1. októbra 2014, 3. októbra 2014, 3. februára 2015, 5. februára 2015 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema a 4. februára 2015 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema bez súhlasu pôvodných vysielateľov, za čo mu uložila podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000 eur. Súčasne vyslovila, že podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila" a v zmysle § 67 ods. 16 zákona je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a treba ju uhradiť na účet uvedený v rozhodnutí.
Navrhovateľ podal proti uvedenému rozhodnutiu odporkyne v zákonnej lehote odvolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci [§ 250j ods. 2 písm. a) OSP], z dôvodu, že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci [§ 250j ods. 2 písm. c) OSP] a žiadal, aby Najvyšší súd SR napadnuté rozhodnutie odporcu odkazom na § 250j OSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Navrhovateľ uviedol, že retransmisiu uvedených programových služieb nevykonáva. Nevylúčil výskyt Programov EKS, avšak v prípade navrhovateľa to môže byť dôsledok terestrického presahu signálu alebo skúšobného, resp. testovacieho dočasného režimu týchto služieb. Predmetné programové služby však nie sú navrhovateľom ponúkané, resp. retransmitované v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii a ponúkané ako súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania. Zástupcovia odporcu vykonali miestnu obhliadku, predmetom ktorej bolo podľa predchádzajúceho oznámenia odporcu "vykonanie merania a zistenia obsahu ponuky programových služieb poskytovaných" navrhovateľom. V rámci miestnej obhliadky však nebolo zo strany odporcu vykonané žiadne meranie, resp. komplexné skúmanie.
Navrhovateľ ďalej uviedol, že programové služby ČT1, ČT2, ČT24, Prima Family, Prima Cool, Prima Love, Nova a Nova Cinema poskytujú službu teletext ako svoju doplnkovú obsahovú službu, resp. ako súčasť svojho pôvodného vysielania. Ak by bol odporca v rámci ohliadky vykonal dôsledné zisťovanie skutkového stavu, zistil by, že predmetné programové služby neobsahujú službu teletext a svojim užívateľom ich vo svojej ponuke ani v cenníku navrhovateľ neponúka. Absenciou služby teletext v tvrdenej retransmisii nemôže byť naplnená zákonná definícia pojmu retransmisia, pretože nemôže ísť o súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby pôvodného vysielateľa. Na základe uvedeného navrhovateľ vo svojej programovej ponuke ani v Registrácii retransmisie neuvádza, že ponúka retransmisiu uvedených Programových služieb, pretože ich retransmisiu neuskutočňuje.
Odporca sa k podanému odvolaniu vyjadril a navrhol rozhodnutie z 10. marca 2015 potvrdiť.
Uviedol, že argumentácia navrhovateľa o terestrickom presahu pri poskytovaní služby v digitálnej kvalite je absolútne neopodstatnená a irelevantná. Predmetné programové služby sú terestriálne šírené prostredníctvom digitálneho vysielania na území ČR. Rada ich signál neprijíma z tohto vysielania, ale zo siete navrhovateľa. Navrhovateľ tak nevyhnutne musí vykonávať aktívne úkony na ich šírenie. Navyše, služba UPC Digital poskytovaná navrhovateľom je s rovnakou ponukou pro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).