Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania. Dôvody dovolania

7/2015
Prípustnosť dovolania
Dôvody dovolania
§ 236 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 241 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
Dovolanie je podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý nemožno podať proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu a pokiaľ nie sú splnené podmienky prípustnosti dovolania, nemožno rozhodnutie podrobiť vecnému preskúmavaniu.
Nesprávne právne posúdenie veci samo nezakladá prípustnosť dovolania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Obdo V 8/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. uznesením z 21. februára 2012 č. k. 3 Cb 9/2007-326 zastavil konanie a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Uznesenie odôvodnil tým, že Najvyšší súd SR rozsudkom zo 16. marca 2009 sp. zn. 6 Obo 129/2008 potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Súd v rozhodnutí poukázal na § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2, § 8 ods. 1, § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Krajský súd v B. uznesením z 9. marca 2011 č. k. 3 Cb 9/2007-291 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR č. k. 5 Obo 40/2011-302 žalobcovi nepriznal oslobodenie od súdneho poplatku za podané dovolanie proti rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Obo 129/2008 zo 16. marca 2009. Dovolanie proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR č. k. 5 Obo 40/2011-302 dovolací súd odmietol uznesením č. k. 1 Obdo V 37/2011-321. Napriek opakovaným výzvam na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie proti rozsudku Najvyššieho súdu SR 6 Obo 129/2008, žalobca súdny poplatok nezaplatil. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP.
Žalobca podal proti uzneseniu odvolanie podaním z 2. mája 2012, ktoré odôvodnil tým, že požiadal o oslobodenie od súdneho poplatku za dovolanie podľa aktuálneho znenia § 138 ods. 2 písm. a) OSP na predpísanom tlačive a zastáva názor, že je dôvod pre jeho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).