Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania

35/2014
Prípustnosť dovolania
§ 237 Občianskeho súdneho poriadku
§ 238 Občianskeho súdneho poriadku
V prípadoch, keď v prejednávanej veci odvolací súd potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, pričom vo výrokovej časti prípustnosť dovolania nevyslovil, nemožno vyvodiť prípustnosť dovolania žalovaného z ustanovenia § 238 ods.1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Pri posudzovaní otázky či dovolanie nie je prípustné podľa § 237 Občianskeho súdneho poriadku, nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku je prípustným dovolacím dôvodom iba vtedy, ak je dovolanie prípustné. Samotné nesprávne právne posúdenie veci prípustnosť dovolania nezakladá.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo V 30/2008
.
Skutkový stav:
Žalobcovia v I., II. a III. rade sa žalobou smerujúcou proti žalovanému domáhali rozhodnutia súdu, ktorým tento určí, že zhromaždenie delegátov a všetkých uznesení zhromaždenia delegátov žalovaného prijatých dňa 16. septembra 2004 sú neplatné.
Krajský súd v P. rozsudkom č.k.4 Cbs/10/2004-91 z 25. októbra 2006 určil, že všetky uznesenia prijaté na zhromaždení delegátov žalovaného dňa 16. septembra 2004 sú neplatné a žalobu na určenie, že zhromaždenie delegátov žalovaného je neplatné zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal.
Najvyšší súd SR ako súd odvolací na odvolanie žalovaného rozhodol rozsudkom sp.zn. 3 Obo/296/2006 18. októbra 2007, právoplatného 12. decembra 2007, tak, že napadnutý rozsudok prvostup
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).