Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania

4/2013
Prípustnosť dovolania
§ 236 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
Za vadu konania v dovolacom konaní nemožno považovať okolnosť, že súd si neosvojil tvrdenie žalovanej, prípadne nevykonal dôkaz na preukázanie skutočnosti, ktorá nebola podstatná pre daný spor.
Neakceptovanie právneho hodnotenia odvolacím súdom nemožno považovať za vadu konania v intenciách ustanovenia § 237 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 37/2010
Skutkový stav
Žalobca
žalobou žiadal, aby súd rozhodnutím zaviazal žalovanú zaplatiť mu 90 436,07 Eur s príslušenstvom na základe dohody o urovnaní, ktorou bol ustálený jej dlh vo výške 7 032 661 Sk, z ktorého žalobcovi uhradila 4 308 184 Sk. Nesplatený dlh zostal v sume 2 724 477 Sk. Tento je predmetom sporu. Žalovaná namietala, že k uzatvoreniu dohody o urovnaní došlo pod nátlakom. Ďalej namietala, že svoj dlh splatila dodávkami po 29. januári 1997 cez spoločnosť T. v Rimavskej Sobote.
Krajský súd v B.
rozsudkom z 12. februára 2009, č. k. 36 Cb 131/00-318 v znení opravného uznesenia z 26. mája 2009, č. k. 36 Cb 131/00-341 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 90 436,07 Eur s 12% úrokom z omeškania od 13. marca 2000 až do zaplatenia a na účet jeho právneho zástupcu 3 613,36 Eur náhrady trov konania.
Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalovaná uzavrela so spoločnosťou M. Z.- H. s. r. o. dohodu o urovnaní, ktorou bol ustálený dlh vo výške 7 032 661 Sk, na ktorý zaplatila žalovaná 4 308 184 Sk, takže zostal nesplatený dlh vo výške 2 724 477 Sk, ktorý je predmetom sporu. Podstatou urovnania je odstránenie právnej neistoty medzi účastníkmi záväzkového právneho vzťahu, ktorá vyplýva zo spornosti a pochybnosti ich práv a povinností a nahradenie doterajšieho sporného záväzku novým, zbaveným týchto záväzkov. V prejednávanej veci boli uzavreté dve zmluvy o urovnaní. Skutočnosti, ktoré by pre rozpor so zákonom mali spôsobovať neplatnosť dohôd, účastníci netvrdili. Tvrdenie žalovanej, že k ich uzavretiu došlo z jej strany pod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).