Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Reťazenie viacerých potenciálne zodpovedných subjektov za škodu spôsobenú tými, ktorí boli použití na ich činnosť (ZSP 10/2022)

§ 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
Ustanovenie § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje zodpovednosť fyzickej alebo právnickej osoby za škodu spôsobenú pri jej činnosti tými, ktorých na svoju činnosť použila, sa vzťahuje aj na prípad reťazenia pôsobenia viacerých potenciálne za škodu zodpovedných fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska určenia subjektu, ktorý je v takom prípade zodpovedný za škodu, je rozhodujúcim kritériom vecná, miestna a časová súvislosť medzi činnosťou, ktorou bola spôsobená škoda a finálnym výsledkom tejto činnosti. Pokiaľ s tým bola fyzická alebo právnická osoba („poverovateľ“) uzrozumená a s tým (čo aj konkludentne) súhlasila, treba za osobu použitú na jej činnosť považovať aj toho („pomocníka“), konanie ktorého, a to aj bez existencie priameho zmluvného vzťahu, malo takúto súvislosť s činnosťou fyzickej alebo právnickej osoby a z objektívneho, ako aj subjektívneho hľadiska nesledovalo svoj vlastný záujem, ale plnenie úloh fyzickej alebo právnickej osoby.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/162/2019
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).