Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účastníci súdneho konania

ZSP 29/2018
Účastníci súdneho konania
§ 4 ods. 4, § 27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 14 ods. 1, § 47, § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 5 Občianskeho zákonníka
§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2 v spojení s § 250l ods. 2, § 250ja ods. 3 druhá veta v spojení s § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak účastníkmi správneho konania boli okrem navrhovateľa aj ďalšie osoby a správny orgán s nimi ako s účastníkmi konania konal a doručil im rozhodnutie vo veci, nestačí, aby správny súd v súdnom preskúmavacom konaní konal len s navrhovateľom, ktorý podal návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu a odporcom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
8 Sžo 105/2015
.
Skutkový stav:
Krajský súd v T. (ďalej len "krajský súd") rozsudkom z 19. decembra 2013, č. k. 15 Sp 16/2012-28 (ďalej len "napadnuté rozhodnutie" a "rozhodnutie krajského súdu") potvrdil rozhodnutie odporcu zo 7. novembra 2012, (ďalej len "rozhodnutie odporcu"), ktorým mesto P. ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. a podľa § 47 a § 49 ods. 2 správneho poriadku nevyhovelo žiadosti o poskytnutie ochrany navrhovateľa proti susedom Jánovi I. a jeho manželke Emílii I., v zmysle § 3 až § 5 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"). Krajský súd navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznal.
Krajský súd v napadnutom rozhodnutí uviedol, že vyzval účastníkov 17. septembra 2013 podľa § 250f ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), aby sa písomne vyjadrili v lehote 15 dní, či súhlasia s prerokovaním veci bez nariadenia pojednávania a v prípade, že sa nevyjadria, súd bude predpokladať, že nemajú námietky. Výzvy boli účastníkom doručené 26. septembra 2013, pričom sa vyjadrili, že súhlasia s prerokovaním veci bez nariadenia pojednávania.
Krajský súd postupom podľa § 250l a nasl. OSP preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov odvolania bez pojednávania podľa § 250f ods. 2 OSP, čo nie je v rozpore s verejným záujmom. Dospel k záveru, že sú podmienky pre potvrdenie rozhodnutia, a preto ho ako vecne správne podľa § 250q ods. 2 OSP potvrdil.
Krajský súd z pripojeného administratívneho spisu odporcu zistil, že navrhovateľ zaslal odporcovi 3. apríla 2009 žiadosť, ktorou žiadal prešetriť, či budovaný objekt susedov - I. má náležitosti drobnej stavby, a či prípadne nie je pre takúto výstavbu potrebné stavebné povolenie. Bolo zistené, že 1. apríla 2009 Ján I. a jeho manželka Emília, susedia navrhovateľa, ohlásili drobnú stavbu, "2x hospodársky prístrešok" umiestnený na parcele pre katastrálne územie V. - B. a priložili k tomuto ohláseniu potrebné doklady. Následne 2. apr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).