Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účastník správneho konania

ZSP 60/2017
Účastník správneho konania
§ 2 ods. 1, 2, § 4, § 14 ods. 2, 3 a § 16 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve
§ 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ 1 písm. a), b), § 492 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
§ 244 ods. 1, 2, § 247, § 250ja ods. 3 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku
Správny poriadok priznáva postavenie účastníka každému, kto spĺňa procesné predpoklady, bez ohľadu na to, či v skutočnosti spĺňa aj materiálne predpoklady.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Sžo 70/2015
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Košiciach (ďalej aj "krajský súd" alebo "prvostupňový súd") rozsudkom podľa § 250j ods. 2 písm. d) a e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") zrušil rozhodnutie Krajského lesného úradu K. z 18. septembra 2012, ako aj rozhodnutie Obvodného lesného úradu M. z 22. júna 2012, ktorým boli podľa § 16 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve (ďalej len "zákon č. 23/1962 Zb.") schválené predložené zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva medzi Ladislavom V.- SHR, Leles 378 ako nájomcom a prenajímateľmi, uvedenými vo výrokovej časti uvedeného rozhodnutia Obvodného lesného úradu M. o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri B.. Zároveň krajský súd priznal žalobcom náhradu trov konania v sume 1 136,66 eur a pribratému účastníkovi právo na náhradu trov konania nepriznal.
Krajský súd v odôvodnení rozsudku diferencoval žalobné námietky hmotnoprávneho obsahu vzťahujúce sa na rozhodnutia správnych orgánov oboch stupňov uvádzané žalobcami v prvom a druhom rade a procesnoprávnymi námietkami uvádzanými žalobcami v treťom a štvrtom rade, s ktorými podľa ich tvrdení správne orgány nekonali ako s účastníkmi konania, čím zásadným spôsobom porušili ich procesné práva.
Vo vzťahu k žalobným námietkam žalobcov v treťom a štvrtom rade krajský súd pri povinnej aplikácii správneho poriadku na preskúmavanú právnu vec vychádzal z § 26 tohto zákona (doručovanie verejnou vyhláškou). Dôvodil, že správny poriadok rozoznáva iba dva prípady, keď je správny orgán povinný doručovať písomnosť verejnou vyhláškou: ak to ustanovuje osobitný zákon alebo ak účastníci konania alebo ich pobyt nie sú správnemu orgánu známi. Krajský súd v tejto súvislosti konštatoval, že ani jedna z týchto procesnoprávnych podmienok na doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou v preskúmavanej právnej veci nenastala vo vzťahu k žalobcom v treťom a štvrtom rade, ktorí tak podľa názoru krajského súdu boli v administratívnom konaní ukrátení na svojich procesných právach. Krajský súd sa nestotožnil s argumentáciou právneho predchodcu žalovaného (Krajský lesný úrad Košice), podľa ktorej "aj keď žalobcovia v treťom a štvrtom rade sú vlastníkmi poľovných pozemkov začlenených do PR B., toto právo si aktívne neuplatnili, a preto s nimi správne orgány nekonali." Druhostupňový správny orgán tak podľa názoru krajského súdu nerobil rozdiel medzi procesnými právami účastníka konania a hmotnoprávnymi možnosťami vyplývajúcimi účastníkom správneho konania zo zákona č. 23/1962 Zb., ktorý sa na účastníkov konania vzťahuje v preskúmavanej právnej veci.
Krajský súd poukázal na údaje vyplývajúce z katastra nehnuteľností, podľa ktorých je preukázané, že žalobcovia v treťom a štvrtom rade sú vlastníkmi nehnuteľností v k. ú. B., ktoré sú súčasťou predmetného poľovného revíru. S odkazom na § 2 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. krajský súd dôvodil, že toto zákonné ustanovenie nedáva správnemu orgánu do rúk oprávnenie v konaní podľa tohto zákona nerešpektovať procesné práva účastníkov konania vyplývajúce z dotknutých ustanovení správneho poriadku. Účastník konania má mať aj v rámci právnej procedúry a podľa § 16 zákona č. 23/1962 Zb. v prvom rade zabezpečenú procesnoprávnu možnosť zákonom predpísaným spôsobom sa dozvedieť o začatí správneho konania a o tom, že v jeho priebehu si tak môže uplatniť všetky práva hmotnoprávnej a procesnoprávnej povahy vyplývajúce z daného obsahu a charakteru administratívneho konania. V tejto súvislosti krajský súd dôvodil definíciou účastníkov konania podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku.
Vo vzťahu k žalobným námietkam, ktoré poukazujú na nezohľadnenie relevantných právnych kritérií vzťahujúcich sa na osobu nájomcu Ladislava V.- SHR, Leles 378, u zmlúv schválených správnym orgánom prvého stupňa krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na § 2 ods. 2, § 4, § 14 ods. 2 a 3 a § 16 zákona č. 23/1962 Zb. a uviedol, že povinnosť primeranej aplikácie § 4 uvedeného zákona pre posúdenie možnosti prenajať výkon práva poľovníctva fyzickej osobe obsahuje pri postupe správneho orgánu podľa § 16 ods. 1, druhá veta, zákona č. 23/1962 Zb. povinnosť správneho orgánu podrobne skúmať spôsobilosť danej fyzickej osoby pre výkon práva poľovníctva tak, aby bol zabezpečený dôsledne a kvalitným spôsobom výkon p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).