Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Určitosť zmenkovej sumy

ZSP 7/2020
čl. I § 1 bod 2, čl. I § 6 ods. 1, čl. III § 9a ods. 2 zákona č. 191/1950 Sb. zmenkového a šekového zákona
§ 14 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike
Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 Zákona zmenkového a šekového vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena "SKK". V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.
 3 Obdo 65/2017
.
Skutkový stav
Okresný súd (ďalej aj "súd prvej inštancie") rozsudkom zo 7. júna 2016, žalobu žalobcu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovaným v prvom a druhom rade trovy konania.
V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalovaní v prvom a druhom rade podpísali žalobcom predloženú zmenku z 2. júla 2008 ako blankozmenku v postavení avalistov zmenkového dlžníka - obchodnej spoločnosti CCC s. r. o. Na blankozmenke bola vyznačená mena "SKK". Žalobca realizoval svoje právo na vyplnenie zmenky v čase, keď v SR už platila mena euro. Žalobca zmenku vyplnil tak, že v číselnej aj slovnej časti je zhodne uvedená suma 99 150,13, pričom v číselnej časti je zapísaný údaj o mene "EUR", ale za týmto textom je ponechaný aj pôvodný údaj "SKK". Okresný súd skonštatoval, že na zmenke bola predtlačená mena "SKK" bez akýchkoľvek zásahov, pričom v kolónke pre vyjadrenie zmenkovej sumy slovom je uvedený zmenkový údaj s menou euro. Požiadavka určitosti zmenkovej sumy sa vzťahuje nielen na číselné alebo slovné vyjadrenie peňažnej sumy uvedenej na zmenke, ale rovnako aj na menu, v ktorej má byť zmenka zaplatená.
V čase vystavenia zmenky bola jedinou platnou menou na území SR mena "SKK". Podľa čl. III § 9a ods. 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového (ďalej len "zmenkový zákon" alebo "ZZŠ") možno odo dňa zavedenia eura v SR na zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, vyznačiť zmenu slovenskej meny na euro. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že spôsob doplnenia chýbajúceho údaja zmenkovej sumy do blankozmenky mal za následok uvedenie dvoch mien pri zmenkovej sume vyjadrenej číslom, kedy pri rukou písanej sume je uvedená mena "EUR" pri súčasnom zachovaní predtlačenej meny v podobe "SKK". Na údaj predtlačený na zmenke nemožno hľadieť ako na nenapísaný, pričom nemožno aplikovať ustanovenie čl. I § 6 ods. 1 ZZŠ, pretože zákonná fikcia sa viaže na rozdielne údaje zmenkovej sumy a nemožno ju rozširovať na rozporný údaj o mene. Podstatou formálno-právnej abstraktnosti zmenkového záväzku je formálna nezávislosť zmenkového záväzku na všetkých všeobecnoprávnych skutočnostiach a z obsahu zmenky musí pre akúkoľvek osobu byť zrejmé, kedy, komu, akú zmenkovú sumu a v akej mene má zmenkový dlžník plniť zmenkovému veriteľovi. Na základe uvedenia duplicitného údaja o mene na zmenke nemožno ustáliť, na akú menu zmenková suma znie a kedy bola zmenková suma s údajom o mene do zmenky doplnená. Oba údaje o mene sú na zmenke rovnako hodnotné a žiadnemu z nich nemožno dať prednosť a ani ho nemožno považovať za nenapísaný.
Napriek tomu, že ustanovenie čl. III § 9a ods. 2 ZZŠ umožňovalo vyznačiť na zmenke zmenu slovenskej meny na eurá, žalobca túto zmenu nevyznačil tak, aby zo zmenky jednoznačným spôsobom vyplývalo, ktorý text zmenky bol vystaviteľom zmenky podpísaný, prípadne následne doplnený. Zo zmenkového zákona nevyplýva pravidlo, podľa ktorého, ak nie je mena určená, ide automaticky o menu miesta vystavenia alebo menu platobného miesta zmenky. Preto aj v prípade, ak by zmenka údaj o mene neobsahovala, išlo by o neurčitý príkaz a zmenka by bola neplatná. Mena je tak esenciálnou súčasťou zmenky a pluralita meny požiadavke určitosti peňažnej sumy odporuje. Z predloženej zmenky vyplýva dátum jej vystavenia a dátum splatnosti zmenkovej sumy bez toho, aby z jej textu vyplývalo, kedy a akým spôsobom boli údaje doplnené. Zmenka tak obsahuje predtlačenú menu SKK a rukou uvedenú menu euro bez ďalších zrejmých súvislostí o tom, kedy boli údaje do zmenky zapísané, aby z obsahu zmenky bolo zjavné a určité, aká suma, v akej mene, príp. akým kurzom bola do zmenkovej listiny uvedená. Ak žalobca nevyznačil na zmenke v súlade s ustanovením čl. III § 9a ods. 2 ZZŠ zmenu slovenskej koruny na eurá, sú na zmenke uvedené dve meny. Tento záver platí aj vtedy, ak mena SKK už nie je aktuálne platnou menou. Bolo potrebné v súlade s platnou právnou úpravou vyznačiť zmenu meny spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, ktorá mena má v čase doplnenia zmenkovej sumy platiť, napr. prečiarknutím meny SKK a uvedením doplnenej zmenkovej sumy v eurách. Z princípu prísnej formálnosti zmenky vyplýva aj prísny postup súdov pri posudzovaní platnosti zmenkovej listiny tak, aby obsah zmenky bol určitý, nevyvolávajúci akúkoľvek pochybnosť o právach a povinnostiach spojených s touto listinou. Opačný prístup by viedol k popretiu významu a podstaty zmenky ako cenného papiera. Z dôvodu pluralitne uvedenej meny zmenkovej sumy posúdil súd prvej inštancie žalobcom predloženú zmenku ako neplatnú a žalobu ako nedôvodnú zamietol.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd" alebo "krajský súd") rozsudkom z 29. marca 2017 napadnutý rozsu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).