Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výklad contra proferentem a preferencia platnosti právneho úkonu ako všeobecné výkladové pravidlá. Zmluvy uzavierané starostom/primátorom obce/mesta. Bezdôvodné obohatenie. Premlčanie

13/2016
Výklad contra proferentem a preferencia platnosti právneho úkonu ako všeobecné výkladové pravidlá
Zmluvy uzavierané starostom/primátorom obce/mesta
Bezdôvodné obohatenie
Premlčanie
čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
§ 36 a nasl. Občianskeho zákonníka
§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka
§ 107 Občianskeho zákonníka
Tam, kde už vôľa obce/mesta kolektívnym orgánom v zásadných bodoch bola vytvorená, nemožno starostovi/primátorovi uprieť právo, aby v intenciách takto prejavenej vôle konal samostatne a navonok túto vôľu prejavoval v písomnej forme.
Zmyslom ochrany legality v súkromnej sfére nie je len ochrana záujmov jednej zmluvnej strany, ale rovnako aj druhej zmluvnej strany v zmysle zásady
pacta sunt servanda
.
Lehoty na vydanie bezdôvodného obohatenia vo forme platenia preddavkov na kúpnu cenu, sa neodvíjajú od ich poskytnutia, ale od času, kedy právny dôvod plnenia dodatočne odpadol.
Nález
Ústavného súdu
SR, sp. zn.
I. ÚS 184/2015
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 1. decembra 2014 doručená sťažnosť spoločnosti Tatra R... T..., a.s. (ďalej len "sťažovateľ"), v ktorom namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len "listina"), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor"), ako aj ustanovení čl. 1 ods. 1, čl. 5, čl. 12 ods. 1, čl. 55 a čl. 64a ústavy rozsudkom Krajského súdu v T. (ďalej len "krajský súd"), sp. zn. 16 Cob 126/2012 zo 16. septembra 2014 v spojení s rozsudkom Okresného súdu T. (ďalej len "okresný súd") č. k. 38 Cb 130/2010-823 z 20. júna 2012 v konaní o zaplatenie sumy 1 914 813,12 eur s príslušenstvom.
2. Zo sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ bol žalobcom proti žalovanému mestu T. v konaniach vedených menovanými všeobecnými súdmi v predmetnej veci, v ktorej bolo jeho žalobe čiastočne vyhovené rozsudkom okresného súdu č. k. 38 Cb 130/2010-823 z 20. júna 2012. Krajský súd namietaným rozsudkom sp. zn. 16 Cob 126/2012 zo 16. septembra 2014 potvrdil "rozsudok súdu prvého stupňa".
3. Podľa názoru sťažovateľa "Rozsudok Krajského súdu v napadnutej časti, v spojení so zodpovedajúcou časťou Rozsudkom Okresného súdu, odporuje príslušným ustanoveniam Ústavy SR, Listiny, ako aj Dohovoru z dôvodu, že:
a) sa ním potvrdilo rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým sa nevyhovelo žalobe v prevažnej časti, za situácie, kedy súd prvého stupňa i odvolací súd jasne a zrozumiteľne neodôvodnili, z akého dôvodu rozhodol týmto spôsobom, v dôsledku čoho sú napadnuté rozhodnutia nepreskúmateľné, pričom súdy nedávali ústavne konformné odpovede na právne a skutkovo relevantné námietky sťažovateľa vznesené v súdnom konaní ...
b) sa rozhodlo v rozhodnutí súdu prvého stupňa i odvolacieho súdu v rozpore s ústavným princípom rovnosti pred zákonom, keď sťažovateľovi bolo napriek jeho námietkam priznané nerovné postavenie v súkromnoprávnom vzťahu medzi podnikateľom a jednotkou územnej samosprávy (Mesto Trenčín), ako aj porušenie princípu rovnocennosti vlastníckych práv ...
c) sa rozhodlo v rozhodnutí odvolacieho súdu o náhrade trov odvolacieho konania za tri ústne pojednávania, počas ktorých sa len čítal rozsudok okresného súdu, teda spôsobom, ktorý nebol predvídateľný a zrozumiteľne odôvodnený, v dôsledku čoho je v tejto časti rozhodnutie odvolacieho súdu nepreskúmateľné, čo je v rozpore s ústavným princípom práva na súdnu ochranu účastníkov konania a
d) že všeobecné súdy nechránili jeho vlastnícke právo - a to aj vo forme legitímneho očakávania - a slobodu hospodárskej súťaže".
4. Sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd rozhodol týmto nálezom:
"Základné právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces obchodnej spoločnosti Tatra R.... T... čl. 12 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 55, čl. 5 ako aj čl. 64a Ústavy SR, v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy..., rozsudkom Krajského súdu ... zo 16. septembra 2014, sp. zn. 16 Cob 126/2012-1005, v spojení s rozsudkom Okresného súdu... z 20. júna 2012, sp. zn. 38 Cb 130/2010-823, porušené bolo.
Rozsudok Krajského súdu... zo 16. septembra 2014, sp. zn. 16 Cob 126/2012-1005, v napadnutej časti potvrdzujúcej rozsudok Okresného súdu... z 20. júna 2012, sp. zn. 38 Cb 130/2010-823, ktorý zamietol žalobu sťažovateľa v časti o zaplatenie 1 659 800,84 eur s 3,982% ročným úrokom ... do zaplatenia, v spojení s príslušnou časťou rozsudku Okresného súdu ..., sa zrušuje a vec sa vracia v napadnutej časti Okresnému súdu ... na ďalšie konanie.
Krajský súd... a Okresný súd... sú povinné spoločne a nerozdielne nahradiť Tatra R... T..., a.s. ako sťažovateľovi trovy konania vo výške 10 222,10 eur ..."
5. Podľa § 29 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).