Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podmienenosť vrátenia vzájomného plnenia v prípade neplatnej alebo zrušenej zmluvy

ZSP 22/2018
Podmienenosť vrátenia vzájomného plnenia v prípade neplatnej alebo zrušenej zmluvy
§ 457 Občianskeho zákonníka
§ 451 Občianskeho zákonníka
§ 153 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Ak je zmluva neplatná alebo bola zrušená, vzniká medzi jej účastníkmi v zmysle § 457 Občianskeho zákonníka právny vzťah z bezdôvodného obohatenia synalagmatickej povahy, obsahom ktorého je vzájomná povinnosť účastníkov vrátiť druhému všetko, čo podľa zmluvy dostal.
Vzájomná viazanosť plnenia musí byť vyjadrená aj v petite žaloby; ak to tak nie je, nemôže súd žalobe vyhovieť.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 115/2008
.
Skutkový stav:
Žalobcovia v prvom a druhom rade sa v konaní domáhali, aby žalovaný bol zaviazaný zaplatiť im 90 000 Sk s 18% úrokom z omeškania od 29. septembra 2001 do zaplatenia. Na odôvodnenie žaloby uviedli, že uzavreli so žalovaným zmluvu o dielo, na základe ktorej žalovaný v septembri 1999 vyrobil, dodal a následne zabudoval na ich stavbe Eurookná a vnútorné dvere za cenu 90 000 Sk. Vady zhotoveného diela reklamovali vo februári 2000, po ich odstránení následne 6. februára 2001 a keďže vady sa stále vyskytovali, listom z 26. septembra 2001 v zmysle § 623 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") odstúpili od zmluvy o dielo a žiadali vrátiť nimi zaplatenú cenu diela.
Žalovaný spochybnil dohodnutú cenu diela uvádzanú žalobcami, ktorá podľa neho bola 50 000 Sk a nie 90 000 Sk, ako aj čas dodania diela žalobcov. Podľa neho bolo dielo dodané už v júli 1999 a nie v septembri 1999 ako tvrdia žalobcovia. Keďže žalobcovia prvýkrát vady diela reklamovali 6. februára 2001, ich nárok považoval za prekludovaný, pretože nebol uplatnený v 6 mesačnej lehote v zmysle § 599 ods. 1 OZ, a žalobcovia už nemohli od zmluvy platne odstúpiť.
Okresný súd rozsudkom žalovanému uložil povinnosť v lehote troch dní zaplatiť žalobcom 90 000 Sk spolu s 18% úrokom z omeškania od 29. septembra 2001 do zaplatenia a nahradiť im trovy konania vo výške 30 690 Sk.
Výsledkami vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že so zreteľom na vady vyskytujúce sa na diele, ktoré bolo potrebné považovať za vady neodstrániteľné, žalobcovia platne odstúpili od zmluvy a ich nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia je čo do základu opodstatnený. Ustálil, že v danom prípade bolo možné vady reklamovať v 18-mesačnej záručnej dobe, pretože predmet diela bol zabudovaný do rodinného domu žalobcov a stal sa súčasťou stavby a uzavrel, že aj za stavu, keby záručná doba začala plynúť od júla 1999, reklamácie žalobcov boli uplatnené v rámci zákonom ustanovenej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).