Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bezdôvodné obohatenie. Plynutie premlčacích lehôt

15/2017
Bezdôvodné obohatenie
Plynutie premlčacích lehôt
§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka
§ 107 Občianskeho zákonníka
V prípade hodnôt vynaložených na cudziu nehnuteľnosť je pohľadávkou z bezdôvodného obohatenia nie hodnota vynaložených finančných prostriedkov, ale rozdiel medzi hodnotou nehnuteľnosti pred jej rekonštrukciou a po jej uskutočnení.
Lehoty na vrátenie tohto plnenia sa odvíjajú nie od jeho poskytnutia, ale od času, kedy právny dôvod plnenia odpadol.
Nález
Ústavného súdu SR
I. ÚS 548/2015
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 17. júla 2015 doručená sťažnosť M. I. N. (ďalej len "sťažovateľka"), ktorou sa domáhala zrušenia v záhlaví uvedených súdnych rozhodnutí z dôvodu porušenia práva na spravodlivý proces podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor").
2. Okresný súd Z. (ďalej len "okresný súd") rozsudkom č. k. 12 C 126/2012-99 z 24. januára 2014 žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 6 000 eur za zhodnotenie nehnuteľnosti žalovanej zamietol z týchto dôvodov:
a) keďže žalovaná vlastníčka domu nedala sťažovateľke súhlas na výmenu okien a dverí, táto nemá nárok na zaplatenie vynaloženej sumy, ktorú za túto výmenu zaplatila, takže žalovaná sa neobohatila, a
b) pre premlčanie uplatneného nároku po uplynutí subjektívnej a objektívnej lehoty, pretože k rekonštrukcii rodinného domu došlo 21. apríla 2008 a 12. júna 2008 a sťažovateľka návrh podala až 29. júna 2012.
3. Krajský súd v B. B. (ďalej len "krajský súd") na odvolanie sťažovateľky rozsudkom sp. zn. 13 Co 536/2014 z 20. mája 2014 rozsudok okresného súdu potvrdil, keď sa stotožnil so skutkovými východiskami, ako aj s právnym hodnotením okresného súdu.
4. Následné dovolanie sťažovateľky bolo uznesením Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") sp. zn. 7 Cdo 507/2014 z 28. apríla 2015 odmietnuté ako neprípustné, keďže žiadnu z námietok ňou nastolených (svojvoľné vyhodnocovanie dôkazov, chybné posudzovanie bezdôvodného obohatenia a plynutia premlčacej doby, jej rozpor s dobrými mravmi a extrémna nespravodlivosť rozsudku krajského súdu) nepovažoval dovolací súd za takú, ktorá by opodstatňovala prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 237 OSP.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).