Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bezdôvodné obohatenie získané plnením z neskôr zrušeného rozsudku

21/2012
Bezdôvodné obohatenie získané plnením z neskôr zrušeného rozsudku
§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka
Ustanovenie § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný túto advokátovi zaplatiť, nezakladá aktívnu legitimáciu advokáta na náhradu týchto trov konania; oprávneným subjektom je aj v tomto prípade účastník konania, ktorý sa právoplatnosťou rozhodnutia stáva veriteľom pohľadávky na náhradu trov. Určenie povinnosti zaplatiť náhradu trov konania advokátovi je len stanovením platobného miesta a advokát zároveň nadobúda postavenie osoby, ktorá je oprávnená v mene účastníka a s účinkami pre účastníka náhradu trov prijať. Sám však nie je oprávnený podať vo vlastnom mene odvolanie proti rozhodnutiu o trovách konania a nie je ani oprávnený vo vlastnom mene tento nárok exekučne vymáhať.1)
Zaplatením náhrady trov konania advokátovi (do jeho rúk alebo na jeho účet) podľa neskôr zrušeného súdneho rozhodnutia, vzniká bezdôvodné obohatenie tomu, v mene koho advokát náhradu prijal, t.j. účastníkovi, ktorého v konaní zastupoval a ktorému bola ich náhrada prisúdená.
Advokát nie je pasívne legitimovaným subjektom v konaní o vydanie takéhoto bezdôvodného obohatenia, vrátane jeho príslušenstva.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
4 Cdo 12/2006
Skutkový stav:
Žalobkyňa
sa žalobou podanou na Okresnom súde P. 21. decembra 2000 domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 2 978 910 Sk s príslušenstvom, predstavujúcej bezdôvodné obohatenie vzniknuté plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol. Uviedla, že na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v K. z 9. septembra 1998, sp. zn. 12 Co 253/98, 12 Nc 53/98 poukázala bankovým prevodom na účet žalovaného, ako advokáta zastupujúceho v konaní vedenom na Okresnom súde S. N. V., pod sp. zn. 8 C 403/96 Mesto L., žalovanú sumu pozostávajúcu z náhrady trov konania. Neskorším rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 26. mája 1999, sp. zn. 4 Cdo 149/98 bolo uvedené rozhodnutie krajského súdu zrušené, no žalovaný získané bezdôvodné obohatenie napriek výzve nevydal. V priebehu konania vzala žalobu v časti o zaplatenie sumy 2 978 910 Sk späť z dôvodu, že došlo k jej úhrade započítaním vzájomných pohľadávok. Trvala však na zaplatení úrokov z omeškania vo výške 17,6% zo sumy 2 482 363 Sk (skutočne uhradenej na účet žalovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).