Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Premlčanie práva na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

ZSP 22/2017
Premlčanie práva na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
§ 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
§ 101 Občianskeho zákonníka
Právo zdravotnej poisťovne voči tretej osobe na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej jej poistencovi, ak úrazu alebo inému poškodeniu zdravia jej poistenca došlo zavineným protiprávnym konaním tretej osoby [§ 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti], sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 205/2012
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť 1 508,48 eur s prísl. a žalobkyni náhradu trov konania nepriznal. Žalobkyňa ako inštitúcia vykonávajúca zdravotné poistenie sa v konaní domáhala zaplatenia úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť jej poistencovi P. V., pretože žalovaný 26. decembra 2007 zavinil dopravnú nehodu, pri ktorej bol zranený jej poistenec a bola mu poskytnutá zdravotná starostlivosť v hodnote 1 508,48 eur.
O povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, súd rozhodol podľa § 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, keď mal súd z vykonaného dokazovania preukázané, že žalovaný ako tretia osoba svojím protiprávnym konaním zavinil úraz poistenca žalobkyne, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť vo výške uplatňovanej žalobou.
K vznesenej námietke premlčania súd uviedol, že bola vznesená neopodstatnene, pretože právo na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku zavinenia tretej osoby sa premlčuje v 3-ročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"). Keďže k dopravnej nehode došlo 26. decembra 2007 a žaloba bola podaná na súd v rámci tejto 3-ročnej premlčacej doby, 25. novembra 2010, bola námietka premlčania nároku uplatňovaného žalobou vznesená neopodstatnene.
Krajský súd na od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).