Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Premlčanie práva

1/2017
Premlčanie práva
§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 101 Občianskeho zákonníka
§ 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka
§ 563 Občianskeho zákonníka
Začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby (§ 101 Občianskeho zákonníka) a začiatok omeškania dlžníka (§ 517 Občianskeho zákonníka) sa odvíja od okamihu splatnosti práva na plnenie. Ak doba splnenia dlhu nebola dohodnutá ani inak ustanovená, začína premlčacia doba plynúť nasledujúcim dňom po vzniku dlhu.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3 Cdo 174/2016
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") rozsudkom a) žalovaným v prvom a druhom rade uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni do 30 dní spoločne a nerozdielne 3 148 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 3 148 eur od 21. decembra 2010 do zaplatenia, b) žalobu vo zvyšku zamietol, c) rozhodol o trovách konania.
Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že žalobkyňa a žalovaní v prvom a druhom rade uzavreli kúpnu zmluvu datovanú 9. augustom 2010, ktorou nadobudli do podielového spoluvlastníctva: a) v podieloch po 1/2 byt v bytovom dome, b) v podieloch po 1330/51076 nebytový priestor (garáž) nachádzajúci sa v tomto bytovom dome a c) (v rovnakom podiele) spoluvlastnícky podiel 5075/710702 na pozemkoch zastavaných týmto bytovým domom (ďalej len "kúpna zmluva"). Ku kúpnej zmluve bol 27. októbra 2010 vyhotovený dodatok č. 1 (ďalej len "dodatok"). Žalobkyňa vystavila 18. novembra 2010 na meno žalovaného v prvom rade faktúru č. 300062, v ktorej kúpnu cenu za spoluvlastnícke podiely na pozemkoch určila vo výške 3 148 eur so splatnosťou 20. decembra 2010; v rovnaký deň vystavila faktúru č. 900037P na zálohu kúpnej ceny vo výške 340 eur so splatnosťou 20. decembra 2010. Žalobkyňou fakturovanú sumu 3 448 eur žalovaní, a to napriek opakovaným výzvam, riadne a včas nezaplatili. Vzhľadom na to, že žalovaní vzniesli námietku premlčania, súd prvej inštancie posudzoval, či došlo k premlčaniu práva, ktoré žalobkyňa uplatnila žalobou podanou 19. decembra 2013.
Súd vychádzal z názoru, že na základe platne (zrozumiteľne a určito) uzavretej dohody účastníkov kúpnej zmluvy bola splatnosť kúpnej ceny a preddavku dohodn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).