Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vykonanie konania proti ušlému a dôvod na podanie dovolania

57/2013
Vykonanie konania proti ušlému a dôvod na podanie dovolania
§ 10 ods. 19, § 358 a nasl., § 371 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku
I. Pre vykonanie konania proti ušlému zákon z formálneho hľadiska vyžaduje, aby súd o tejto osobitnej forme konania rozhodol. Ak návrh na také konanie podá prokurátor, rozhodne o návrhu súd uznesením na neverejnom zasadnutí alebo na hlavnom pojednávaní (§ 162 ods. 1 a § 176 Trestného poriadku), proti ktorému sťažnosť nie je prípustná. Ak súd zistí podmienky na konanie proti ušlému v priebehu hlavného pojednávania, musí tiež o takom konaní osobitne rozhodnúť. Predseda senátu vydá rozhodnutie formou opatrenia (§ 10 ods. 19 Trestného poriadku).
II. Ak bolo vo veci vykonané konanie proti ušlému podľa § 358 a nasl. Trestného poriadku hoci preň neboli splnené zákonné podmienky alebo napriek tomu, že súd o tom, že sa bude takto konať vo veci, nerozhodol podľa § 360 Trestného poriadku a v dôsledku tohto procesného postupu bola obvinenému znemožnená účasť na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí, je táto chyba dôvodom na podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
1 Tdo V 1/2010
Skutkový stav:
Na dovolanie obvineného M. M. proti rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 To 15/2007 päťčlenný senát najvyššieho súdu SR vyslovil, že napadnutým rozsudkom bol porušený zákon v ustanovení § 302 ods. 1 a § 305 Trestného poriadku (ďalej aj "TP"), účinného do 1.1.2006 (teraz § 358 ods.1, § 360) v neprospech obvineného M. M. Rozsudok v časti, ktorá sa týka obv. M. M. zrušil a zrušil aj rozsudok Krajského súdu v Ž., sp. zn. 7 T9/003 v časti, ktorá sa týka tohto obvineného. Zrušil aj všetky obsahovo nadväzujúce rozhodnutia a krajskému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 30. januára 2007, sp. zn. 7 T 9/2003, uznal obvineného M. M. (spoločne s F. M., M. P. a Ma. M) za vinného z trestného činu nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171a ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ (účinného do 31. augusta 2003) v podstate na tom skutkovom základe, že spolu s ďalšími osobami ako členovia organizovanej skupiny napojenej na nelegálne prechody utečencov z Ázie do západnej Európy po predchádzajúcej dohode a rozdelení si úloh, 4. novembra 2002 Ma. M. na podnet M. P. na okraji mesta Ž. prevzal od doposiaľ nezistenej osoby skupinu 18 utečencov, ktorých na zapožičanom dodávkovom vozidle previezol do Č., kde toto odstavil, o čom telefonicky informoval M. P.; tento následne s automobilom prišiel pre Ma. M. a odviezol ho domov, pričom utečencov nechali uzamknutých vo vnútri dodávkového vozidla až do rána 5. novembra 2002, kedy k nemu M. P. priviezol Ma. M., ktorý vozidlo s utečencami odviezol do obce Raková, kde ich odovzdal tam čakajúcemu F. M.; tento spoločne s jeho bratom M. M. utečencov nelegálne previedli za nepriaznivého počasia cez štátnu hranicu medzi SR a ČR mimo hraničného prechodu, pokračovali ďalej do vnútrozemia ČR, pričom utečencov viedli lesnými cestami a chodníkmi celý deň a aj nasledujúcu noc; počas pešieho presunu 6. novembra 2002 ráno na území ČR v časti zvanej Kamenité jedna zo žien v skupine utečencov pre zoslabnutie začala zaostávať, obidvaja bratia M. ju k ďalšiemu pohybu nútili násilím, neskôr ju ťahali za ruky a striedavo niesli na chrbte až do chaty v katastri obce B., kde na ich príchod podľa dohody už čakal M. P.; spomínanú ženu zo skupiny utečencov sa pokúsili oživovať, ale po zistení, že táto nejaví známky živo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).