Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výpoveď z nájmu bytu

55/2015
Výpoveď z nájmu bytu
§ 665 Občianskeho zákonníka
§ 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka
Nesprístupnenie bytu nájomcom pre účely ocenenia bytu a vyhotovenia znaleckého posudku z dôvodu predaja bytu verejnou dražbou nemožno považovať za také hrubé porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
4 Cdo 126/2013
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že výpoveď z nájmu bytu č. 23, na 2. poschodí, vchod č. 28, v Z. (ďalej len "byt") doručená žalobcom 22. apríla 2009 je neplatná. Úspešnému žalovanému priznal podľa § 142 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") náhradu trov konania.
Svoje rozhodnutie zdôvodnil § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") a vykonaným dokazovaním, na základe ktorého mal preukázané, že žalobcovia ani na opakované výzvy žalovaného byt na vykonanie kontroly nesprístupnili, čím hrubo porušili povinnosti nájomcu bytu.
Krajský súd na odvolanie žalobcu v prvom rade rozsudok okresného súdu zmenil tak, že určil, že výpoveď z nájmu bytu je neplatná. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcom náhradu trov konania 341,94 €.
Právne svoje rozhodnutie zdôvodnil § 711 ods. 1 písm. d) a § 665 OZ a s odkazom na zopakované a doplnené dokazovanie odvolacím súdom a dospel k záveru, že s ohľadom na okolnosti danej veci, súd prvého stupňa nesprístupnenie bytu žalobcami nesprávne posúdil ako hrubé porušenie povinnosti nájomcu. Súhlasil s tým, že iným spôsobom ako ohliadkou bytu nie je možné vykonať kontrolu, či nájomca užíva prenajatú vec riadnym spôsobom, no zo samého § 665 OZ vyplýva len to, že prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly. Občiansky zákonník odopretie výkonu práva kontroly prenajímateľa zo strany nájomcu priamo nesankcionuje. Vzhľadom na uvedené a zohľadnení všetkých skutočností, za ktorých žalobcovia odmietli umožniť žalovanému sprístupnenie bytu, dospel odvolací súd k záveru, že žalovaný, ktorý dal žalobcom výpoveď s poukazom na § 711 ods. 1 písm. d) OZ dôvodiac hrubým porušením povinností nájomcov bytu, nemal k takémuto postupu zákonný dôvod, a preto jeho výpoveď z 21. apríla 2009 doručenú 22. apríla 2009 určil za neplatnú. O náhrade trov prvostupňového a odvolacieho konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 OSP.
Žalovaný podal proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie. Žiadal, aby dovolací súd zrušil rozsudok odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie, prípadne, aby ho zmenil a potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.
Žalovaný mal za to, že rozsudok odvolacieho súdu nespĺňa požiadavky vyplývajúce z § 157 ods. 2 OSP, keďže je zmätočné, nezrozumiteľné, bez takého odôvodnenia, z ktorého by bolo možné vyvodiť, akými úvahami sa riadil odvolací súd pri vyporiadaní sa s právnym názorom vysloveným krajským súdom v inej veci. Nepreskúmateľnosť odôvodnenia rozhodnutia mu neumožňovali reagovať na jeho nedostatky, argumentovať prípadne namietať jeho skutkové a právne závery. Zdôraznil, že nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je porušením práva na spravodlivé súdne konanie, spojené s odňatím možnosti pred súdom konať [§ 237 písm. f) OSP]. Žalovaný ako
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).