Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšetrovacia zásada v súdnom konaní, odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi

38/2014
Vyšetrovacia zásada v súdnom konaní, odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi
§ 2 ods. 10 a ods. 11 Trestného poriadku
§ 234 ods. 1 Trestného poriadku
§ 241 ods. 1 písm. f) a § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku – pozri poznámku
I. Povinnosť postupovať v intenciách vyhľadávacej zásady v súdnom konaní zanikla dňom 1. januára 2006, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný poriadok. Táto povinnosť je však aj v súčasnosti prítomná v úprave prípravného konania.
II. Ak má prokurátor – ako zástupca štátu v trestnom konaní (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) – niesť zodpovednosť za dokázanie viny obžalovaného v konaní pred súdom a ak má súd v tomto konaní vystupovať ako nestranný orgán (§ 10 ods. 2 Trestného poriadku) nemožno opodstatnene zároveň požadovať, aby súd vo vzťahu k prípravnému konaniu plnil úlohu "prieskumného vyšetrovateľa" a aby svojím rozhodnutím po preskúmaní alebo predbežnom prejednaní obžaloby určoval, či prokurátor môže a akým spôsobom má uniesť dôkazné bremeno v súdnom konaní, ako má byť obžaloba odôvodnená a čo musí obsahovať, aby obstála v súdnom konaní pre uznanie viny obvineného.
III. Uznesenie súdu o vzatí obvineného do väzby (§ 71 ods. 1, § 72 ods. 1 Trestného poriadku) síce predpokladá určitý okruh skutkových zistení, ohľadom ktorých bude treba vykonať dokazovanie, ale nie je rozhodnutím vo fáze súdneho konania, a to ani v štádiu preskúmania alebo predbežného prejednania obžaloby, ktorá dáva odpoveď na otázku, aký bude následok pre prokurátora v prípade, ak v prípravnom konaní nebude dokazovanie vykonané v aktuálnom rozsahu a napriek tomu bude podaná obžaloba.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tost 4/2014
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2014, uznesením uvedenej spisovej značky, o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 10. januára 2014, sp. zn. PK-2T 46/2013 rozhodol tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku napadnuté uznesenie zrušil a Špecializovanému trestnému súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia
Špecializovaný trestný súd napadnutým uznesením rozhodol tak, že podľa § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") súd odmieta obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR č. k. VII/2 Gv 60/13-126 z 25. septembra 2013 a vracia vec prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä, že boli porušené ustanovenia zabezpečujúce práva obhajoby.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR podal proti uzneseniu v zákonnej lehote sťažnosť, ktorý túto sťažnosť aj písomne odôvodnil.
V sťažnosti rekapituluje obsah odôvodnenia napadnutého uznesenia a polemizuje s ním. Dôvody v ňom uvedené nepovažuje za závažné procesné chyby, spočívajúce najmä v porušení ustanovení zabezpečujúcich práva obhajoby.
Odmieta potrebu doplniť v prípravnom konaní dokazovanie vo vzťahu k legalite a legitimite zadováženia a použitia CD a DVD odovzdaných vyšetrovateľovi svedkom S., vo vzťahu k motivácii svedka S. na oznámenie údajnej trestnej činnosti a s tým súvisiacich aktivitách, vo vzťahu k objasneniu reálneho obsahu toho, čo malo byť predmetom nadmerného odpočtu DPH, najmä vo vzťahu k výške ponúknutého úplatku, či nadmerné odpočty boli alebo neboli vyplatené v súlade so zákonom, teda aj či ich uplatňovanie vychádzalo z reálnych alebo fiktívnych obchodov a aký skutočný prospech mali obvinení dosiahnuť z vyplatených nadmerných odpočtov.
Na základe týchto otázok prokurátor spochybňuje viazanosť Špecializovaného trestného súdu "právnym názorom najvyššieho súdu", uvedeným v uznesení o vzatí obvinených do väzby. Vzdoruje tvrdeniu Špecializovanéh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).