Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Význam nesprávnych právnych úvah súdu z hľadiska § 371 ods.1 písm. i) Trestného poriadku a postup dovolacieho súdu, ak dovolanie bolo podané len v prospech obvineného

27/2013
Význam nesprávnych právnych úvah súdu z hľadiska § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku a postup dovolacieho súdu, ak dovolanie bolo podané len v prospech obvineného
§ 371 ods. 1 písm. i), § 382 písm. c) Trestného poriadku
§ 385 ods. 2, § 386 Trestného poriadku
I. Ak podľa hodnotenia dovolacieho súdu skutková veta výroku o vine zodpovedá použitej právnej kvalifikácii, prípadná nesprávnosť právnych úvah súdu uvedených v odôvodnení rozsudku nie je dôvodom na konštatovanie splnenia dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku a na zrušenie napadnutého rozsudku v dovolacom konaní.
II. Ak si okolnosti uvedené v skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku navzájom odporujú, nemožno konštatovať správnosť a úplnosť zisteného skutku v zmysle § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku. Dôvod dovolania podľa uvedeného zákonného ustanovenia je však v takom prípade splnený, ak niektorá z odporujúcich si okolností odôvodňuje použitie inej, než preskúmavanej právnej kvalifikácie skutku. Ak ale dovolanie bolo podané v prospech obvineného a dôvod dovolania by bol v jeho neprospech (§ 385 ods. 2 TP), dovolací súd nerozhodne podľa § 386 Trestného poriadku., ale dovolanie odmietne podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo 50/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením z 25. septembra 2012, uvedenej spisovej značky, podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku dovolanie obvineného J. S., podané proti uzneseniu Krajského súdu v B. z 15. mája 2012, sp. zn. 3 To 157/2011, odmietol.
Z odôvodnenia:
Najvyšší súd SR napadnutým uznesením Krajského súdu v B. podľa § 319 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zamietol odvolanie obžalovaného J. S. proti rozsudku Okresného súdu B. V (ďalej len okresný súd) z 20. septembra 2011, sp. zn. 3 T 86/2010.
Obžalovaný S. bol rozsudkom okresného súdu uznaný za vinného zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona (zák. č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 227/2005 Z.z.) v jednočinnom súbehu s trestným činom poškodzovania veriteľa podľa § 256 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), b) Trestného zákona v rovnakom znení, ktorý spáchal tak, ako je špecifikovaný aj v predmetnom uznesení najvyššieho súdu.
Za to mu bol podľa § 255 ods. 3 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") s použitím § 35 ods. 1 TZ v príslušnom znení uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 2 (dva) roky, ktorý bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 2 (dva) roky.
Podľa § 49 ods. 1 a 2 TZ bol obžalovanému uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu štatutára v obchodnej spoločnosti na dobu 5 (päť) rokov.
Podľa § 287 ods. 1 TP súd uložil obžalovanému povinnosť nahradiť poškodenému S., s. r. o., škodu vo výške 243 760,50 € (dvestoštyridsaťtritisíc sedemstošesťdesiat eur päťdesiat centov) a poškodenému JUDr. J. G., Nitra škodu vo výške 34 384,73 € (tridsaťštyritisíc tristoosemdesiatštyri eur sedemdesiattri centov).
Obvinený podal proti uzneseniu krajského súdu dovolanie písomným podaním obhajcu, doručeným okresnému súdu 19. júla 2012.
Ako pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).