Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žaloba o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (ZSP 14/2023)

§ 166f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
§ 166g ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

I. Predpokladom úspešnosti žaloby o zrušenie oddlženia je, že veriteľ v zmysle § 166f ods. 1 zákonač. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Kritériá na určenie nepoctivého zámeru sa týkajú najmä ekonomického správania dlžníka pred podaním návrhu na oddlžovacie konanie, ako aj po rozhodnutí o oddlžení.

II. Povinnosťou dlžníka podľa § 166g ods. 1 citovaného zákona je preukázať poctivý zámer, t. j. že po podaní návrhu na oddlženie vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, pričom správanie dlžníka sa posudzuje so zreteľom na jeho ekonomickú situáciu, osobné pomery a súčinnosť v oddlžovacom konaní.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Obdo/74/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).