Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žalobné dôvody správnej žaloby

ZSP 51/2020
Čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 6 ods. 1 písm. b), § 33 ods. 8 písm. b), § 138 ods. 2 písm. d), § 139 ods. 2 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
§ 157 ods. 2, § 250j ods. 1, ods. 2 písm. a), § 250ja ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
§ 491 ods. 1, § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
Je výlučne vecou žalobcu, aby ustanovil medze súdneho prieskumu, a to tak po stránke kvantitatívnej (označením výrokov rozhodnutia, ktoré žiada preskúmať), ako aj kvalitatívnej (uvedením konkrétnych žalobných dôvodov).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Sžf 75/2015
z 28. februára 2018
Skutkový stav:
Krajský súd v B. (ďalej aj "krajský súd") rozsudkom podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného z 19. septembra 2011 a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Predmetným rozhodnutím žalovaný podľa § 139 ods. 2 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") zrušil rozhodnutie žalobcu (kontrolovaného) o výbere záujemcov v užšej súťaži na predmet zákazky "Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 T......... Zámok Holíč", vyhlásenej kontrolovaným (žalobcom) vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2011 z 24 februára 2011, pod značkou X. a nariadil zopakovať výber do 30 dní od doručenia rozhodnutia.
Žalobca žalobou doručenou krajskému súdu 3. októbra 2011 namietal, že rozhodnutie Úradu je v dôsledku nesprávneho úradného postupu žalovaného nezákonné, pretože vychádza z procesných chýb.
Žalobca vytkol žalovanému, že nesprávne posudzoval splnenie zákonnej požiadavky v zmysel § 33 ods. 8 písm. b) ZVO v súvislosti s bezodkladným písomným informovaním záujemcu nevyzvaného na predloženie ponuky o dôvodoch, pre ktoré nebol vyzvaný na predloženie ponuky, pričom taká informácia má byť poskytnutá v súlade a na zabezpečenie princípu transparentnosti verejného obstarávania. Oznámenie doručené záujemcovi EURO..... a.s. o nevyzvaní na predloženie ponuky a jeho umiestnení na siedmom mieste s tým, že záujemcovia, ktorí sa umiestnili na prvom až piatom mieste, dosiahli vyšší počet bodov podľa kritérií v zmysle bodu IV.1.2 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, predstavuje objektívny ukazovateľ odôvodňujúci nevyzvanie záujemcu na predloženie ponuky. Ak by žalobca v odôvodnení svojho postupu (odôvodnení umiestnenia záujemcu) sprístupnil informácie o jednotlivých objemoch stavebných prác, a výške celkových rozpočtových nákladov, porušil by ZVO v súvislosti s požiadavkou neverejnosti konania i práva ostatných uchádzačov, ktoré by takým sprístupnením údajov mohli byť dotknuté.
Žalobca nepovažoval za dôvodný záver, že v zmysle uvedeného nebol postup žalobcu pri vyhodnocovaní žiadostí jednotlivých uchádzačov dostatočne preskúmateľný a transparentný a nesúhlasil s tým, že je nedostatočné, ak sa záujemcovia zo zaslaných oznámení dozvedeli iba konečný počet bodov a umiestnenie v hodnotení. Nestotožnil sa ani s tvrdením, že ak záujemcom nebolo uvedené, aký počet zmlúv im bol uznaný, resp. ktoré zmluvy im uznané neboli, nemohla ani komisia žalovaného zaujať stanovisko k správnosti výpočtu bodov a hodnôt pridelených záujemcom, na základe ktorých bol uskutočnený konečný výpočet počtu bodov. Spochybnil dôvodnosť napadnutého rozhodnutia, pretože žalovaný mal k dispozícii celkovú dokumentáciu zo súťaže z ktorej mohol zistiť všetky údaje o výške stavebných nákladov a počte referencií, ak tak nepostupoval, jeho rozhodnutie trpí vadou nedostatočne zisteného skutkového stavu a následnou nezákonnosťou.
Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZVO vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2011 z 24. februára 2011 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod značkou X.) podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom užšej súťaže na predmet: "Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 T..... Zámok Holíč". Listom z 22. júla 2011 bolo spoločnosti EURO......, a.s. so sídlom v B. (ďalej aj ako "navrhovateľ"), oznámené, že ako vyhodnotený siedmy v poradí na základe objektívnych kritérií v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, nebude vyzvaný na predloženie ponuky, pretože nebol zaradený medzi prvých päť záujemcov (obmedzený počet záujemcov), ktorí boli vyzvaní na predloženie ponúk. Listom z 10. augusta 2011 podal navrhovateľ námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) ZVO proti výberu záujemcov v predmetnej súťaži, vzhľadom na nedostatočné odôvodnenie a následnú nepreskúmateľnosť kritérií výberu záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky.
Žalobca podal k námietkam písomné vyjadrenie ktorým zotrvával na tom, že posudzovanie účasti vo verejnom obstarávaní a obsah oznámenia boli vzhľadom na kompletnú dokumentáciu v súlade s požiadavkami zákona na zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže pri zohľadnení požiadavky transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Žalovaný napadnutým rozhodnutím z 19. septembra 2011 zrušil rozhodnutie žalobcu o výbere záujemcov a nariadil výber zopakovať vzhľadom na nepreskúmateľnosť a netransparentnosť postupu žalobcu pri vyhodnocovaní žiadostí o účasť jednotlivých záujemcov, čo mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).