Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zamestnanec s právnickým vzdelaním oprávnený spísať dovolanie zamestnávateľa a konať za neho v dovolacom konaní

ZSP 24/2020
§ 241 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 429 ods. 2 písm. b) Civilného sporového poriadku
§ 226 Zákonníka práce
Zamestnancom s právnickým vzdelaním, ktorý je v zmysle § 429 ods. 2 písm. b) Civilného sporového poriadku oprávnený spísať dovolanie zamestnávateľa a konať za neho v dovolacom konaní, nie je fyzická osoba, s ktorou zamestnávateľ podľa § 226 Zákonníka práce uzavrel dohodu o vykonaní práce.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 194/2018
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej len "súd prvého stupňa") rozsudkom z 31. mája 2011 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 524,34 eur.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalovaného rozsudkom z 29. mája 2014 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP").
Žalovaný podal 26. septembra 2014 proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie, v ktorom uviedol, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnych skutkových a právnych záveroch.
Žalobca sa k dovolaniu písomne nevyjadril.
Najvyšší súd SR (ďalej len "najvyšší súd") dovolanie odmietol uznesením z 25. apríla 2019.
Z odôvodnenia:
Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP"), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 prvej vety CSP (ale) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
Najvyšší súd ako súd dovolací (§ 35 CSP) v zmysle týchto ustanovení skúmal, či na základe dovolania žalovaného (právnickej osoby) možno uskutočniť meritórny dovolací prieskum.
Na stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 prvá veta CSP) dovolací súd uvádza, že osobitná právna úprava účinná v čase podania dovolania (§ 241 ods. 1 OSP)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).