Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zamietnutie návrhu na zastavenie konania a prípustnosť dovolania (ZSP 6/2019)

§ 421 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku
§ 357 písm. a) Civilného sporového poriadku
§ 109 Občianskeho súdneho poriadku
§ 47 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pre účely posúdenia prípustnosti dovolania podľa § 421 Civilného sporového poriadku je uznesenie o zamietnutí návrhu na zastavenie konania potrebné považovať za uznesenie odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) Civilného sporového poriadku.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Obdo 12/2017.

 

Skutkový stav:
Súd prvého stupňa uznesením návrh žalovaného v prvom rade na prerušenie konania a návrh žalovaného v druhom rade na zastavenie konania zamietol.
V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že nie sú splnené podmienky na zastavenie konania voči žalovanému v druhom rade, pretože v čase začatia konania bol síce žalovaný v druhom rade v konkurze, avšak uznesením Okresného súdu B. B. bol konkurz na majetok žalovaného v druhom rade zrušený. Uvedená skutočnosť nepredstavuje nedostatok podmienky konania, pre ktorý by bolo potrebné konanie zastaviť. Vo veci sa začalo konať po zrušení konkurzu na majetok žalovaného v druhom rade 8. januára 2014, kedy bolo konanie voči jednej z pôvodných žalovaných E. S. zastavené na základe čiastočného späťvzatia žalobcu. Dovtedy bolo konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok E. S. podľa § 47 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zamietnutie návrhu žalovaného v prvom rade na prerušenie konania súd odôvodnil tým, že neboli splnené zákonné podmienky na prerušenie konania v zmysle ustanovenia § 109 OSP.
Odvolací súd na základe odvolania žalovaného v druhom rade uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správne potvrdil.
Vo svojom rozhodnutí súd skonštatoval, že nedostatok pasívnej legitimácie žalovaného v druhom rade ako hmotnoprávnej podmienky, ktorá by viedla k zamietnutiu žaloby, zanikol tým, že rozhodnutím Okresného súdu B. B. bol zrušený konkurz na majetok žalovaného v druhom rade. Pre rozhodnutie je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia, preto nie je dôvodom na zastavenie konania skutočnosť, že v čase podania žaloby nebol žalovaný v druhom rade na takýto úkon pasívne vecne legitimovaný.
Žalovaný v druhom rade podal proti uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie z dôvodu, že rozhodnutie odvolacieho súdu sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení a navrhol ho zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
Žalovaný poukázal na § 47 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého nemohlo zákonne začať súdne konanie, pretože konkurz na majetok žalovaného v druhom rade bol vyhlásený pred jeho začatím. Podľa názoru dovolateľa bol súd povinný konanie voči nemu aj bez
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).