Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zásada dvojinštančnosti. Podmienky prípustnosti dovolania

33/2012
Zásada dvojinštančnosti Podmienky prípustnosti dovolania
§ 10 Občianskeho súdneho poriadku
§ 201 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak odvolací súd potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa z iného právneho dôvodu, ako prvostupňový súd a na základe skutkových zistení, ktoré neboli predmetom dokazovania, rozhodol v rozpore so zásadou dvojinštančnosti. Takýmto postupom a rozhodnutím odvolacieho súdu boli splnené skutočnosti zakladajúce prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 41/2009
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
ako súd dovolací zrušil rozsudkom sp. zn. 1 Obdo V 90/2005 27. septembra 2007 rozsudok odvolacieho súdu č. k. 4 Obo 97/2004-164 z 26. mája 2005, ktorým odvolací súd potvrdil rozsudok prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby žalobcu o určenie prechodu ručiteľského záväzku.
Dovolací súd v zrušujúcom rozsudku vyslovil právny záver, že odvolací súd sa dopustil základného pochybenia v tom, že nesprávne rozhodol o návrhu žalobcu, aby na jeho miesto do konania na základe postúpenia pohľadávky vstúpila spoločnosť M., s. r. o. postupom podľa § 92 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP").
Odvolací súd pochybil, ak vychádzal z toho, že v danom prípade ide o zámenu účastníkov podľa § 92 ods. 4 OSP, ktoré ustanovenie v odvolacom konaní nemožno aplikovať. Žalobca správne navrhol, aby na jeho miesto do konania vstúpila spoločnosť M., s. r. o. a to na základe právnej skutočnosti, ktorá nastala po začatí konania, t.j. postúpenia pohľadávky. Odvolací súd mal postupovať podľa § 92 ods. 2 OSP. Tým, že odvolací súd uvedeným spôsobom nepostupoval, odňal žalobcovi, ale aj spoločnosti M., s. r. o., ktorá spoločnosť bola účastníkom konania, keď sa rozhodovalo o jej práve byť v tomto konaní žalobcom, možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f) OSP).
Keďže odvolací súd nerozhodol správne o otázke, kto má byť účastníkom konania na strane žalobcu, jeho ďalšie závery týkajúce sa predmetu konania, ktorého zmenu žalobca tiež navrhoval, sú predčasné, pretože by v tomto smere dispozičné právo so žalobou už patrilo spoločnosti M., s. r. o. Z tohto dôvodu sú predčasné závery odvolacieho súdu aj v otázke neexistencie naliehavého právneho záujmu, keď navyše súd prvého stupňa z tohto dôvodu žalobu nezamietol a odvolací súd nedoplnil, ani nezopakoval dôkazy vykonané súdom prvého stupňa. Ak súd zamietne žalobu pre neexistenciu naliehavého právne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).