Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Záväznosť nálezov ústavného súdu pre všeobecné súdy. Právo na prerokovanie veci v primeranej dobe. Rozhodovanie súdov o súdnych poplatkoch

58/2011
Záväznosť nálezov ústavného súdu pre všeobecné súdy
Právo na prerokovanie veci v primeranej dobe
Rozhodovanie súdov o súdnych poplatkoch
čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Všeobecné pravidlo, že proti nálezu ústavného súdu sa nemožno odvolať, má za následok, že nález vcelku (výrok aj odôvodnenie) predstavuje definitívne riešenie ústavnoprávnych otázok v konkrétnej veci, a preto musí byť všeobecným súdom rešpektovaný a verne vykonaný v ďalšom štádiu konania.
Nerešpektovanie predchádzajúceho nálezu ústavného súdu spôsobuje, že sa konanie pred všeobecnými súdmi ďalej a zbytočne predlžuje.
Nález
Ústavného súdu
I. ÚS 343/2010
Z odôvodnenia:
1.
Ústavný súd SR
(ďalej len "ústavný súd") uznesením č. k. I. ÚS 343/2010-16 z 30. septembra 2010 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ústavnom súde") na ďalšie konanie sťažnosť spoločnosti I. F. S., (ďalej len "sťažovateľka"), v časti namietajúcej porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor"), nekonaním Krajského súdu v B. (ďalej len "krajský súd") vo veci Okresného súdu B. I (ďalej len "okresný súd"), sp. zn. 9 Ct 14/02.
2. Sťažovateľka vystupovala v pozícii žalovaného v konaní o
"neplatnosť výpovede, o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhrady mzdy"
vedenom pred Okresným súdom Bratislava I (ďalej len "okresný súd") na návrh Ing. A. M. (ďalej len "žalobca"). Okresný súd vydal v prejednávanej veci rozsudok, v ktorom určil, že rozhodnutie žalovaného o rozviazaní pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením sú neplatné, v dôsledku čoho pracovný pomer trvá a žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni náhradu mzdy v sume 1 112 414 Sk do troch dní.
3.
Sťažovateľka
tento rozsudok napadla odvolaním z 25. septembra 2006. Nezaplatila však súdny poplatok za podané odvolanie v lehote určenej výzvou Krajského súdu v B. (ďalej len "krajský súd"), preto tento uznesením odvolacie konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku.
4. Uznesenie krajského súdu sťažovateľka napadla odvolaním s odôvodnením, že v lehote na podanie odvolania zaplatila súdny poplatok, v dôsledku čoho bola naplnená skutková podstata predpokladaná ustanovením § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "zákon o súdnych poplatkoch"). Očakávala tak automatické zrušenie napadnutého uznesenia krajského súdu a pokračovanie v odvolacom konaní.
Krajský súd však podľa názoru sťažovateľky nepostupoval podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch, a tak "svojou nečinnosťou svojvoľne odňal sťažovateľovi právo uplatňovať svoje práva v odvolacom konaní na nezávislom a nestrannom súde a domáhať sa ich ochrany".
5. Po vyznačení právoplatnosti a vykonateľnosti prvostupňového rozsudku okresného súdu proti sťažovateľke začalo exekučné konanie. Exekúcia bola vykonaná na základe exekučného príkazu z 23. júla 2007.
6.
Najvyššieho súdu SR
doručil počas prebiehajúceho exekučného konania sťažovateľke uznesenie sp. zn. 2 Co 3/2007 z 21. júna 2007, ktorým zastavil konanie o podanom odvolaní proti uzneseniu krajského súdu. Svoje rozhodnutie odôvodnil nedostatkom funkčnej príslušnosti pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).