Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Záväznosť súdnej judikatúry. Nesprávne právne posúdenie veci ako dovolací dôvod

41/2013
Záväznosť súdnej judikatúry
Nesprávne právne posúdenie veci ako dovolací dôvod
§ 238 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 241 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
§ 21 zákona č. 757/2004 Z.z. zákona o súdoch
čl. 20 bod 1 rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR, uverejneného pod č. 291/2006 Z.z.
Ak bol k určitej právnej otázke vyslovený právny názor v stanovisku Najvyššieho súdu SR, sú všetky súdy všeobecných súdov, vrátane samotného Najvyššieho súdu SR, povinné pri svojom rozhodovaní z neho vychádzať, lebo stanovisko je pre ne záväzné.
Vyplýva to z postavenia Najvyššieho súdu SR, ktorý ex lege sleduje a vyhodnocuje právoplatné rozhodnutia súdov v občianskom súdnom konaní a na ich základe, v záujme jednotného rozhodovanie súdov, zaujíma stanoviská k ich rozhodovacej činnosti vo veciach určitého druhu alebo charakteru, a tak predurčuje ich následný postup aj v iných obdobných veciach (uplatňuje sa záväznosť súdnej judikatúry
erga omnes
).
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
1 Cdo 185/2006
Skutkový stav:
Právny predchodca žalobcu sa žalobou podanou na súde 13. septembra 1996 (SAV, Ústav teórie riadenia a robotiky v Bratislave) domáhal, aby súd určil, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území 801062 Banská Bystrica, vedených na liste vlastníctva č. 4943 ako parcela č. KN 1760 vo výmere 388 m2 - zastavaná plocha a dom súp. č. 234 postavený na tejto parcele.
Žalobu odôvodnil tým, že predmetné nehnuteľnosti nadobudol na základe kúpnej zmluvy z 25. marca 1983 uzavretej s predávajúcimi Karolom B. a Evou B. Platnosť uvedeného právneho úkonu a jemu predchádzajúcej kúpnej zmluvy z 10. júna 1969 (ktorou mali manželia B. nadobudnúť predmetné nehnuteľnosti od právneho predchodcu žalovaných Petra G.), je predmetom iného konania, v ktorom bolo síce vyhovené určovacej žalobe, rozhodnutia súdov nižších stupňov boli ale dovolacím súdom zrušené a vec bola vrátená na ďalšie konanie. Žalovaní pred rozhodnutím dovolacieho súdu boli na základe rozhodnutia o dedičstve zapísaní v katastri nehnuteľností ako vlastníci predmetných nehnuteľností. Tento zápis je v rozpore so skutočným stavom vlastníctva. Podľa žalobcu je tu preto naliehavý právny záujem na ním požadovanom určení.
Okresný súd v B. B., po tom, ako bol jeho skorší rozsudok, ktorým sa žalobe vyhovelo, zrušený odvolacím súdom, rozsudkom z 21. júna 2005 č. k. 8 C 221/96-319 žalobe opätovne vyhovel a žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania.
Krajský súd v B. B., konajúci o odvolaní žalovaných, rozsudkom z 15. februára 2006 sp. zn. 17 Co 1/06 potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhrad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).