Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmena návrhu na začatie konania

3/2015
Zmena návrhu na začatie konania
§ 95 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Nesprávnym postupom pri posúdení dôvodnosti návrhu na pripustenie zmeny návrhu na začatie konania podľa § 95 Občianskeho súdneho poriadku súd neodníme účastníkovi konania možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 304/2013
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa žalobou z 20. mája 2009 domáhala, aby žalovanej bola súdom uložená povinnosť zdržať sa zásahov do jej dobrého mena a povesti a do 30 dní uverejniť v denníku S... ospravedlnenie v znení uvedenom v žalobe. Žalobkyňa zároveň žiadala, aby súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni do troch dní primerané zadosťučinenie vo výške 300 000 €. K žalobe pripojila fotokópiu sporného článku.
Žalovaná vo vyjadrení z 27. júla 2009 žiadala žalobu zamietnuť ako neopodstatnenú vo všetkých jej bodoch.
K vyjadreniu pripojila fotokópie jej elektronickej komunikácie s orgánmi prokuratúry a bankou, všeobecných poistných podmienok žalobkyne, záznamu z rokovania Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ako aj informácie Ministerstva spravodlivosti SR o praktikách jednej zo súkromných poisťovní.
Žalobkyňa podaním z 5. júna 2012 navrhla, aby súd pripustil zmenu žaloby v časti ospravedlnenia, ktorého znenie presne špecifikovala.
Žalovaná vo vyjadrení k návrhu na pripustenie zmeny žaloby (súdu bolo toto vyjadrenie doručené 11. júna 2012) uviedla, že žalobkyňa sa predmetným procesným úkonom domáha celkom nového nároku a v podstate upúšťa od pôvodnej žaloby v časti domáhajúcej sa nároku na zdržanie sa zásahov do jej povesti a mena. Zotrvala na tom, že žaloba je neopodstatnená a preto ju žiadala zamietnuť.
Žalobkyňa vo svojej replike z 24. septembra 2012 k uvedenému vyjadreniu žalovanej uviedla, že nič nemení na tom, že jej ide o ochranu dobrého mena a dobrej povesti (§ 19b ods. 2 a 3 OZ), pri nezmenených skutkových a právnych okolnostiach sa domáha iba toho, aby súd pripustil zmenu žalobného petitu spresňujúcu to, čoho sa v konaní domáha. Zdôraznila, že nemení predmet konania.
Okresný súd uznesením z 25. októbra 2012 nepripustil zmenu petitu navrhovanú žalobkyňou v podaní z 5. júna 2012.
Žalobkyňa napadla uvedené uznesenie odvolaním, v ktorom opätovne zdôraznila, že procesným úkonom z 5. júna 2012 nič nemení na predmete konania (ktorý naďalej zostáva rovnaký), stále jej ide o ochranu dobrej povesti a mena právnickej osoby, navrhovaná zmena je iba "upresnením pôvodného petitu žaloby, a to vzhľadom na odstup času, ku ktorému došlo od podania žaloby a aj vzhľadom na vyvíjajúcu sa judikatúru v tejto oblasti". Podľa jej názoru neboli v danom prípade splnené podmienky ustanovené § 95 ods. 2 OSP, iba v prípade ktorých môže súd nepripustiť zmenu žaloby. So zreteľom na to žiadala napadnuté uznesenie, ktoré označila za nezákonné a odním
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).