Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Rozhodovanie o zmene návrhu na začatie konania

24/2016
Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Rozhodovanie o zmene návrhu na začatie konania
čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
§ 1, § 3, § 95 ods. 2, § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
I. Ústavou zaručenému právu na spravodlivý proces zodpovedá povinnosť všeobecných súdov svoje rozhodnutia riadne odôvodniť a v tom rámci sa adekvátne, čo do myšlienkových konštrukcií racionálne logickým spôsobom vysporiadať s argumentačnými tvrdeniami uplatnenými účastníkmi konania.
Rozsah povinnosti primeraného odôvodnenia každého súdneho rozhodnutia sa mení podľa jeho povahy a je posudzovaný vo svetle okolností jednotlivého prípadu tak, aby bolo možné žiadať aspoň takú mieru presnosti, akú povaha predmetu úvahy pripúšťa.
II. Súd musí mať na zreteli pri zmene návrhu aj to, že jej nesprávnou kvalifikáciou môže zásadne ovplyvniť procesné postavenie navrhovateľa (žalobcu) napr. z hľadiska rizika premlčania nároku pri nutnosti podať modifikovanú žalobu opätovne.
III. Nesprávny postup všeobecného súdu zaťažuje súd o umelé navyšovanie počtu konaní vo veciach, kde také navyšovanie nemá žiaden racionálny procesný dôvod, a zároveň vedie k poškodeniu účastníkov ostatných konaní, ktorých spory pre takýto nárast vecí nutne vedie k predĺženiu ich konania.
Súdy sú povinné umožniť čo najspravodlivejší a najefektívnejší priechod uplatneným právam a spravodlivosti aj tým, že v prípade splnenia zákonných predpokladov, zmenu návrhu na začatie konania (žaloby) pripustia.
Nález
Ústavného súdu
SR, sp. zn.
I. ÚS 472/2014
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 7. júla 2014 doručená sťažnosť sťažovateľov, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava"), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") uznesením Okresného súdu Košice II (ďalej len "okresný súd") sp. zn. 20 C 282/2012 z 9. mája 2014 (ďalej len "napadnuté uznesenie").
2. Sťažovatelia v sťažnosti uviedli, že žalobou podanou na okresnom súde proti obchodnej spoločnosti M... s. r. o. (ďalej len "odporca") sa domáhali zaplatenia istiny v sume 3 465,36 € z titulu bezdôvodného obohatenia, keďže odporca má postavené svoje stavby na ich pozemku. Sťažovateľmi pôvodne uplatnená suma bezdôvodného obohatenia bola stanovená za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011.
Sťažovatelia podaním z 23. januára 2014 rozšírili obdobie, za ktoré žiadali vydať bezdôvodné obohatenie od 1. januára 2010 do 30. apríla 2012.
Okresný súd uznesením z 12. septembra 2013 konanie prerušil do vyhotovenia znaleckého posudku Ing. D. N. v konaní vedenom okresným súdom pod sp. zn. 18 C 126/2012.
Znalecký posudok bol vyhotovený 3. januára 2014. Okresný súd nariadil pojednávanie na 11. apríl 2014, ktoré však bolo na základe žiadosti odporcu odročené na 7. október 2014. Z toho dôvodu sťažovatelia podali 28. apríla 2014 návrh na rozšírenie petitu, a to vydanie bezdôvodného obohatenia aj za obdobie od 1. mája 2012 do 30. apríla 2013 o sumu 2 900 € a na zaplatenie úrokov z omeškania, vychádzajúc zo znaleckého posudku súdneho znalca Ing. Dušana N., ktorý stanovoval výšku nájomného za roky 2010 až 2013.
3. Okresný súd napadnutým uznesením nepripustil zmenu žalobného návrhu, a to napriek tomu, že:
"... vo veci na Okresnom súde K. II, č. k. 20 C 282/2012 bolo len jedno pojednávanie, kde dokazovanie ani nebolo vykonané, preto je nepochopiteľné, aké dokazovanie bolo doteraz vykonané a znalecký posudok Ing. D. N., pre ktorý bolo toto konanie prerušené, určoval výšku nájomného aj na obdobie od 1.5.2012 do 30.4.2013 - rozšírený petit, a tento znalecký posudok je podkladom a má byť dôkazom aj v tomto konaní (...)".
4. Sťažovatelia v sťažnosti ďalej namietali, že nimi podaný návrh na rozšírenie petitu je v podstate "novou žalobou za obdobie od 1.5.2012 do 30.4.2013, ktorá sa podala, aby nedošlo k premlčaniu nároku sťažovateľov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).