Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie

ZSP 25/2017
Dovolanie
§ 419 a nasl. Civilného sporového poriadku
Dovolaním sa nemožno úspešne domáhať revízie skutkových zistení vykonaných súdmi prvej a druhej inštancie, ani prieskumu nimi vykonaného dokazovania.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Obdo 69/2016
Skutkový stav:
1. Okresný súd Ž. (ďalej aj "súd prvého stupňa") rozsudkom z 30. januára 2015, č. k. 10 Cb 8/2013-197, určil, že žalobca je spoločníkom spoločnosti SAD, s. r. o., so sídlom v Ž., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ž, a výška jeho obchodného podielu v spoločnosti zodpovedá výške jeho vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 16 596,95 eur. Žalobu voči žalovanému v druhom rade zamietol, žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému v druhom rade trovy právneho zastúpenia vo výške 418,15 eur na účet jeho právneho zástupcu a žalovaného v prvom rade zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi vo výške 99,50 eur na účet jeho právneho zástupcu, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.
2. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca sa voči žalovaným domáhal určenia, že je spoločníkom v spoločnosti SAD, s. r. o., Ž., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Ž, a výška jeho obchodného podielu v spoločnosti zodpovedá výške jeho vkladu do základného imania vo výške 16 596,95 eur, t.j. jednej tretine obchodného imania spoločnosti a náhrady trov konania. Uplatnený nárok žalobca odôvodnil tým, že 21. septembra 2011 uzatvoril so žalovaným v druhom rade Zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej mal ako prevádzajúci bezodplatne previesť na žalovaného v druhom rade svoj obchodný podiel na čistom obchodnom imaní žalovaného v prvom rade. Napriek tomu, že podľa Zmluvy mal byť prevod obchodného podielu bezodplatným, žalovaný v druhom rade sa na základe ústnej dohody zaviazal poskytnúť žalobcovi odplatu za prevod jeho obchodného podielu vo výške 330 000 eur. S odkazom na obsah § 115 ods. 3 OZ, § 37 a § 41a ods. 2 OZ žalobca uviedol, že v danom prípade spolu so žalovaným v druhom rade ako účastníci zmluvy len predstierali uzavretie bezodplatnej zmluvy, ale v skutočnosti bolo ich vôľou prevedenie obchodného podielu za odplatu. Keďže bezodplatný právny úkon nebol urobený vážne, ide o simulovanú zmluvu podľa § 37 OZ, a teda absolútne neplatnú zmluvu.
Po vykonanom dokazovaní dospel súd prvého stupňa k záveru, že žalobcovi treba priznať právo na uplatnenie predmetnej žaloby v záujme zachovania princípu spravodlivosti a ochrany dobromyseľne nadobudnutých práv. Medzi žalobcom a žalovaným v prvom rade nastal stav právnej neistoty, pokiaľ zmena údajov v obchodnom registri v časti spoločníkov obchodnej spoločnosti bola vykonaná na základe Zmluvy, ktorej absolútnej neplatnosti sa žalobca v konaní dovoláva. Vo vzťahu k žalovanému v druhom rade dospel k záveru o nedostatku pasívnej vecnej legitimácie, pretože v danom prípade je pasívne legitimovanou obchodná spoločnosť, voči ktorej sa žalobca domáha určenia svojho postavenia ako spoločníka obchodnej spoločnosti a nie obligatórne účastník zmluvného vzťahu, a preto žalobu voči nemu zamietol.
Pokiaľ ide o dôvodnosť uplatnenej žaloby voči žalovanému v prvom rade, súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalobca v konaní preukázal jej dôvodnosť. Na základe vykonaných dôkazov uzavrel, že medzi stranami došlo k neplatnému uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu z 21. septembra 2011 z dôvodu nedostatku vážnosti vôle zmluvných strán, keď disimulovaným právnym úkonom bola dohoda účastníkov o odplatnom prevode obchodného podielu, ktorá sa nepremietla do písomného textu uzavretej zmluvy. Vzhľadom na zákonnú požiadavku písomnej formy zmluvy o prevode obchodného podielu, tak nebolo možné považovať disimulovaný úkon za platný právny úkon, a preto súd prvého stupňa žalobe vo vzťahu k žalovanému v prvom rade vyhovel.
3. Krajský súd v Ž. (ďalej aj "odvolací súd") na odvolanie žalovanej v prvom rade rozsudkom z 18. mája 2016, sp. zn. 13 Cob 209/2015, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil s výnimkou odvolaním nenapadnutého výroku o zamietnutí žaloby voči žalovanému v druhom rade. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žalovanému v prvom rade uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania, pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 295,70 eur na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku a žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému nepriznal.
4. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že nezistil dôvody pre odchýlenie sa od logických a racionálnych záverov súdu prvého stupňa, v dôsledku čoho odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil, pričom v podrobnostiach odkázal na jeho zdôvodnenie podľa § 219 ods. 2 OSP, s ktorým sa odvolací súd stotožnil. S odvolacími námietkami žalovaného v prvom rade ohľadne preskúmateľnosti rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj rozsahu a spôsobu vykonaného dokazovania, sa v odôvodnení napadnutého rozsudku odvolací súd podrobne vysporiadal spolu s konštatovaním, že procesný postup súdu prvého stupňa bol správny, a preto neboli dané dôvody na zmenu alebo zrušenie odvolaním napadnutého rozsudku.
K námietke nesprávneho právneho posúdenia veci prvostupňovým súdom, nesprávnej interpretácii § 34, § 37 OZ a § 115 OBZ, pri posudzovaní platnosti právneho úkonu zmluvy o prevode obchodného podielu, že z § 37 ods. 1 OZ vyplýva, že právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný. Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Z § 115 OBZ vyplýva, že zmluva o prevode obchodného podielu musí mať okrem písomnej formy a úradne overených podpisov aj náležitostí, ktoré ju robia určitou a zrozumiteľnou v súlade s § 37 ods. 1 OZ, teda musí obsahovať jednoznačne špecifikovaný prevádzaný obchodný podiel, musí z nej byť zrejmé, či ide o prevod bezodplatný alebo odplatný a v prípadne odplatného prevodu musí byť v zmluve uvedená aj jeho cena alebo spôsob jej určenia. Ak dohoda o cene, ani o prípadnom spôsobe jej určenia v zmluve nie je uvedená, ide o zmluvu absolútne neplatnú pre jej neurčitosť.
Základnou a podstatnou otázkou, ktorú riešil súd prvého stupňa ako aj odvolací súd, bolo zistenie existencie skutočnej vôle žalobcu a žalovaného v druhom rade z hľadiska znakov definujúcich platný právny úkon zmluvy o prevode obchodného podielu, t.j., či vôľa konajúcich v tomto vzťahu bola uskutočniť prevod bezodplatný alebo odplatný. Súd preto správne postupoval, ak zameral dokazovanie na zistenie objektívnych skutočností, za ktorých došlo k uzavretiu písomnej Zmluvy za vzatia do úvahy okolností, ktoré jej uzavretiu predchádzali. Odvolací súd uviedol, že tak žalovaný v druhom rade ako aj sám žalobca potvrdili, že rokovania ohľadne Zmluvy s jej konkrétnym obsahom prebiehali len medzi nimi a žiadna tretia osoba pri týchto jednaniach prítomná nebola. Za tejto situácie preto súd správne vykonával dokazovanie v rozsahu návrhov účastníkov, a to výsluchmi účastníkov konania, listinnými dôkazmi, vypočutím navrhnutých svedkov.
Na námietku žalovaného v prvom rade, kde v rámci procesnej obrany spochybňoval rozporné tvrdenia žalobcu, ktorý tvrdil, že sa mal dohodnúť na odplatnom prevode obchodného podielu, pričom tieto sumy v priebehu konania pred súdom menil, ako aj, že menil tvrdenia ohľadne spôsobu dojednania tejto odplaty, tak odvolací súd uviedol, že pri skúmaní okolností uzatvárania písomnej Zmluvy nebola určujúcou výška a spôsob úhrady odplaty za prevod obchodného podielu, ale bolo určujúce, čí v tomto prípade bola daná vážnosť vôle zmluvných strán, t.j. či bola vôľa uzavrieť Zmluvu bezodplatne alebo bola skutočná vôľa iná.
Žalovaní v prvom a druhom rade v písomnom vyjadrení k podanej žalobe, ako aj do Zápisnice o pojednávaní z 5. novembra 2013 potvrdili, že žalobca vystúpil s požiadavkou odplaty za obchodný podiel v sume 330 000 eur, že prebiehali neformálne debaty o tom, že mala byť určitá odmena za prevod obchodného podielu vyplatená. Žalovaný v druhom rade potvrdil, že zapisoval požiadavky žalobcu, ako mu ich žalobca diktoval, ktoré však následne odmietol a vzhľadom na to, že žalobca dostal peniaze z firmy, bola pre neho dohoda o odplatnom prevode neprijateľná. Skutočnosť, že medzi žalobcom a žalovaným v druhom rade prebiehala komunikácia ohľadne prevodu obchodného podielu za odplatu, bola nepriamo dotvrdená výsluchom svedkov J. N., p. K. ml. ako nepriamych svedkov vo väzbe na žalovaným v druhom rade písaný záznam o požiadavkách žalobcu. Pristupuje k tomu aj žalobcom predložený návrh Zmluvy o prevode obchodného podielu, z ktorého čl. III. vyplývalo dojednanie o cene obchodného podielu so spôsobom jeho splácania a vyhlásením prevádzajúceho účastníka, spolu s Prílohou č. 1, obsahom ktorej bol splátkový kalendár, pričom k osvedčeniu podpisu žalobcu na predmetnom návrhu zmluvy došlo 22. septembra 2011, t.j. deň pred osvedčením podpisu na oboma - žalobcom a žalovaným v druhom rade podpísanej Zmluve, 23. septembra 2011.
Odvolací súd súhlasil s postupom prvostupňového
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).