Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mimoriadne dovolanie

59/2016
Mimoriadne dovolanie
§ 243e a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
Mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky predstavuje výnimku z pravidla stability právoplatného súdneho rozhodnutia. ­Podmienky mimoriadneho dovolania sú splnené iba v prípade, ak sú splnené kritéria akceptovateľnosti jeho právnej úpravy, pričom jedným z týchto kritérií je povinnosť vyčerpať iné dostupné právne prostriedky nápravy pochybení vytýkaných v mimoriadnom dovolaní.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 M Obdo 1/2014
.
Skutkový stav:
Okresný súd N. uznesením z 1. marca 2013 č. k. 28 Cb 15/2013-77 nariadil predbežné opatrenie, ktorým odporcom v prvom a druhom rade uložil povinnosť zdržať sa konania, ktorým by akýmkoľvek spôsobom navrhovateľovi bránil vo vykonávaní poľnohospodárskej činnosti a v hospodárení v lesoch podľa zákona č. 326/2005 Z.z. na nehnuteľnostiach špecifikovaných vo výrokovej časti tohto uznesenia.
V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľ sa návrhom z 13. februára 2013 domáhal určenia neplatnosti nájomnej zmluvy medzi odporcom v prvom a druhom rade (v odôvodnení súd omylom uviedol, že sa domáhal neplatnosti výpovede z nájomnej zmluvy) z dôvodu, že predmetom tejto nájomnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré mal od odporcu v prvom rade prenajaté navrhovateľ a ktorú odporca v prvom rade podľa navrhovateľa neplatne vypovedal. Súčasťou návrhu bol aj návrh na nariadenie predbežného opatrenia v rozsahu ako vyplýva z výrokovej časti uznesenia súdu prvého stupňa. Súd prvého stupňa zistil, že účelom nájmu v zmysle nájomnej zmluvy uzavretej medzi navrhovateľom a odporcom v prvom rade bolo obhospodarovanie prenajatých pozemkov na lesno-hospodársku, resp. poľnohospodársku výrobu v súlade so zákonom č. 326/2005 Z.z. Listom z 23. júla 2012 odporca v prvom rade nájomnú zmluvu s navrhovateľom vypovedal a nájomný pomer mal skončiť 31. januára 2013. Platnosť tejto výpovede napadol navrhovateľ na súde a preto v prípade pozitívneho určenia o neplatnosti výpovede by bola neplatná aj nájomná zmluva, ktorou odporca v prvom rade prenajal pozemky, ktoré predtým prenajímal navrhovateľovi, odporcovi v druhom rade. Keďže navrhovateľovi bolo následne bránené vo výkone akejkoľvek činnosti, v užívaní predmetu nájmu a vo vykonávaní hospodárenia v lesoch domáhal sa, aby súd do doby rozhodnutia vo veci samej upravil pomery medzi účastníkmi v zmysle navrhovaného predbežného opatrenia.
Súd prvého stupňa po vyhodnotení návrhu na nariadenie predbežného opatrenia dospel k záveru, že právny vzťah medzi účastníkmi vyžaduje dočasnú ochranu a vydaným predbežným opatrením nie je dotknutý účastník obmedzený spôsobom neprimeraným povahe veci a preto vo veci nariadil predbežné opatrenie v súlade s § 76 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"). Zároveň súd prvého stupňa uviedol, že tým, že vydal predbežné opatrenie v navrhovanom rozsahu zabránil hrozbe zmarenia návratnosti navrhovateľom vynaložených výdavkov do predmetného nájmu.
Krajský súd v N. ako súd odvolací, na odvolanie odporcu v prvom a druhom. rade, napadnutým rozhodnutím z 31. mája 2013 č. k. 26 Cob 47/2013-376 uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil.
Krajský súd v N. vo svojom rozhodnutí uviedol, že s odkazom na §§ 6, 12 ods. 2, 20, 21 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. v znení platnom a účinnom v čase uzavretia zmluvy zákonodarca poskytuje nájomcom zvýšený stupeň ochrany tým, že v nájomných vzťahoch uzavretých podľa prvej časti zákona umožňuje tento vypovedať, avšak minimálna výpovedná doba je 1 rok. Nájomným vzťahom vzniknutým podľa druhej časti zákona poskytuje ešte vyšší stupeň ochrany, ktorý neumožňuje nájomné zmluvy vypovedať ani v prípadoch, ak bola uzavretá na neurčitý čas, keď minimálna doba nájmu vyplývajúca z § 8 citovaného zákona musí ostať zachovaná a nájomný vzťah ani, ak bol vypovedaný, nesmie skončiť pred touto dobou. Krajský súd dodal, že ak by aj pripustil, že nájomnú zmluvu uzavretú podľa štvrtej časti predmetného zákona možno vypovedať, nemôže sa tak stať pred uplynutím minimálnej doby nájmu, na ktorú bola zmluva uzavretá. Zvýšená ochrana nájomcu a ním vynaložených investícií do predmetu nájmu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).