Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôvod dovolania. Rozhodovacia činnosť vyššieho súdneho úradníka. Zmenkový platobný rozkaz

16/2017
Dôvod dovolania
Rozhodovacia činnosť vyššieho súdneho úradníka
Zmenkový platobný rozkaz
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 175 Občianskeho súdneho poriadku
§ 3 ods. 5 zákona č. 549/2003 Z.z.
Ak zmenkový platobný rozkaz vydala vyššia súdna úradníčka, ktorej poverenie zákonného sudcu konať v tejto veci sa nenachádzalo v predmetnom spise a nebolo ani súčasťou rozvrhu práce okresného súdu, došlo k vydaniu nezákonného rozhodnutia a k porušeniu práva na zákonného sudcu.
Pokiaľ okresný súd na pojednávaní riadne nevykonal dôkaz listinou v zmysle ustanovenia §129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, nedošlo k vytvoreniu procesnej možnosti účastníkom vyjadrovať sa a realizovať svoje oprávnenia a spoločne s porušením princípu rovnosti zbraní (neumožnenie vyjadriť sa žalovanému k výsluchu žalobcu) došlo k odňatiu možnosti účastníka konať pred súdom v intenciách dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 M Obdo 4/2010
Skutkový stav:
Okresný súd B. V na návrh žalobcu vydal 18. mája 2007 zmenkový platobný rozkaz pod č. k. 1 Zm107/07-17, ktorým uložil žalovanej, aby do troch dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu zaplatila žalobcovi zmenkovú sumu 80 000 eur spolu so 6% ročným úrokom zo sumy 80 000 eur od 3. februára 2006 do zaplatenia, odmenu vo výške 266,67 eur, a aby nahradila žalobcovi trovy konania vo výške 231 574,50 Sk, pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške 165 888 Sk a trov právneho zastúpenia vo výške 65 686,50 Sk, alebo aby v tej istej lehote podala námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu namieta.
Žalovaná v zákonnej lehote podala proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky. Navrhla zmenkový platobný rozkaz zrušiť a vec prerokovať v riadnom súdnom konaní.
Okresný súd B. V rozsudkom z 5. mája 2008 pod č. k. 1 CbZm 18/07-54 rozhodol tak, že zmenkový platobný rozkaz č. k. 1 Zm 107/07-17 z 18. mája 2007 ponechal v platnosti v celom rozsahu a uložil žalovanej nahradiť žalobcovi trovy konania o námietkach 43 815 Sk. Na základe odvolania žalovanej, ktorá v odvolaní namietala, že rozsudok Okresného súdu B. V vyhlásil na pojednávaní 5. mája 2008, z ktorého sa žalovaná ospravedlnila z vážnych rodinných dôvodov a požiadala o odročenie pojednávania, Krajský súd v B. uznesením z 18. februára 2009 č. k. 1 CoZm 8/2008-75 rozsudok OS B V z 5. mája 2008 č. k. 1 CbZm 18/07-54 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Okresný súd B. V prerokoval námietky žalovanej podľa § 175 ods. 3 OSP a rozsudkom z 20. apríla 2009 pod č. k. 1 Cb Zm 18/07-100 zmenkový platobný rozkaz č. k. 1 Zm 107/07-17 z 18. mája 2007 ponechal v platnosti v celom rozsahu a žalobcovi náhradu trov konania o námietkach nepriznal.
V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca prvopisom zmenky, ktorú žalovaná vystavila v B. 26. októbra 2005 ako vlastnú zmenku preukázal, že sa žalovaná zaviazala zaplatiť mu 2. februára 2006 v B. zmenkovú sumu 80 000 eur. Žalovaná namietala, že žalobca jej zmenku na platenie nepredložil a že nevykonal protest pre neplatenie.
Zmenku splatnú v určitý deň je majiteľ v zmysle článku 1 § 38 ods. 1 v spojení s čl. I § 77 ods. 1 zmenkového zákona povinný predložiť na platenie v deň splatnosti alebo v jeden z dvoch nasledujúcich pracovných dní. Zmenka nebola vystavená s doložkou "bez protestu", preto pre prípad, že nebola pri predložení zaplatená, bol majiteľ povinný pre zachovanie práv urobiť protest pre nezaplatenie, niektorý z dvoch pracovných dní nasledujúcich po splatnosti zmenky (čl. I § 44 ods. 3 zmenkového zákona). Keďže však v zmysle čl. I § 53 ods. 1 v spojení s čl. I. § 77 ods. 1 zmenkového zákona majiteľ zmenky nestráca zmeškaním lehôt ustanovených k predloženiu zmenky na platenie a k protestu pre neplatenie práva voči príjemcovi cudzej zmenky, a keďže vystaviteľ vlastnej zmenky je podľa článku I § 78 ods. 1 zmenkového zákona zaviazaný rovnako ako príjemca cudzej zmenky, žalobca ako majiteľ zmenky svoje práva zo zmenky proti žalovanej nestratil tým, že nevyhotovil protest pre neplatenie a nestratil by ich ani vtedy, ak by v zákonom určenej lehote žalovanej zmenku na platenie nepredložil. Tieto námietky súd preto hodnotil ako nedôvodné.
Ako nedôvodnú súd hodnotil aj ďalšiu námietku, podľa ktorej bol nárok uplatnený po uplynutí jednoročnej zákonnej lehoty. Podľa článku I § 77 ods. 1 zmenkového zákona, pokiaľ to neodporuje povahe vlastnej zmenky, platia pre ňu ustanovenia dané pre cudziu zmenku, a to okrem iného aj o premlčaní (§ 70 a § 71). V jednoročnej lehote sa v zmysle § 70 ods. 2 premlčujú len nároky majiteľa proti indosamentom a proti vystaviteľovi (cudzej zmenky), t.j. proti nepriamym dlžníkom a v zmysle § 70 ods. 1 sa zmenkové nároky proti príjemcovi (cudzej zmenky), t.j. priamemu zmenkovému dlžníkovi premlčujú v troch rokoch odo dňa splatnosti zmenky. Žalovaná je ako vystaviteľka vlastnej zmenky priamou dlžníčkou, zaviazanou rovnako ako príjemca cudzej zmenky, preto sa proti nej zmenkové nároky premlčujú v troch rokoch odo dňa splatnosti zmenky. Zmenka bola splatná 2. februára 2006 a keďže návrh bol na súd podaný 23. marca 2007, k premlčaniu nároku nedošlo. Žalovaná bola v zmysle § 175 ods. 1 OSP povinná podať námietky do troch dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu. Na námietky podané neskôr, nie je možné v zmysle § 175 ods. 3 OSP prihliadať. Vo včas podaných námietkach žalovaná platnosť zmenky a ani zmluvy o pôžičke, záväzky, ktoré zmenka zabezpečuje, nespochybnila. Urobila tak až dodatočne s tvrdením, že k neplatnosti právnych úkonov musí súd prihliadať aj bez námietky v každom štádiu konania.
Pravdou je, že súd k absolútnej neplatnosti právneho úkonu, musí prihliadať ex offo, ale túto povinnosť má iba v prípade, ak rozhoduje o plnení z takéhoto právneho úkonu. V konaní, predmetom ktorého je plnenie zo zmenky, súd preto pred vydaním zmenkového platobného rozkazu ex offo skúmal, či nie je dôvod pochybovať o pravosti zmenky, pričom posudzoval, či má zmenka všetky náležitosti predpísané v článku I § 75 zmenkového zákona a či sú jednotlivé údaje na zmenke vyjadrené dostatočne určite a zrozumiteľne. Súd by k dodatočne vznesenej námietke nemohol prihliadnuť ani vtedy, ak by zistil že zmluva o pôžičke je neplatná. Zmluvu však nemožno považovať za neplatnú len preto, že na jej základe nedošlo k plneniu a skutočnosť, že pôžička nebola poskytnutá, nemohla mať za následok ani neplatnosť zmenky, nanajvýš mohla odôvodňovať námietku zániku dôvodu zmenky. Záväzok zo zmenky je nesporným záväzkom, preto žalobca ako vystaviteľ zmenky nemá povinnosť nárok preukazovať iným spôsobom, než predložením prvopisu zmenky. Keďže vykonaným dokazovaním z dôvodov uvedených v námietkach nebolo preukáza
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).