Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôvod nesúhlasu so späťvzatím návrhu na začatie konania

49/2013
Dôvod nesúhlasu so späťvzatím návrhu na začatie konania
§ 96 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 208 a § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ustanovenie § 96 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ukladá súdu povinnosť zamietnuť návrh na zastavenie konania, ak odporca so späťvzatím návrhu nesúhlasí z vážnych dôvodov. Odporca nemôže mať vážny dôvod pre nesúhlas so späťvzatím návrhu (o. i.) vtedy, keď už navrhovateľovi poskytol peňažné plnenie uplatnené návrhom na začatie konania.
Ak bol návrh vzatý späť v čase, keď už súd prvého stupňa rozhodol a jeho rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, odporca nemusí svoj nesúhlas so späťvzatím návrhu na začatie konania odôvodňovať a už vôbec v ňom nemusí uvádzať "vážne dôvody" svojho nesúhlasu s úkonom, ktorým navrhovateľ vzal svoj návrh späť; ak odporca vyslovil svoj (čo aj bližšie neodôvodňovaný) nesúhlas so späťvzatím návrhu na začatie konania, odvolací súd nemá inú možnosť ako pokračovať v konaní (§ 208 Občianskeho súdneho poriadku).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 254/20112
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil odporcom v prvom a druhom rade povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi do 15 dní sumu 1 020,96 € s príslušenstvom (špecifikovaným vo výroku tohto rozsudku); zároveň rozhodol o náhrade trov konania.
V odôvodnení uviedol, že odporcovia sú vlastníkmi bytu č. 16, ktorý sa nachádza v bytovom dome v B. Navrhovateľom požadovaná suma predstavuje nedoplatok odporcov zistený pri vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním ich bytu za roky 2008 a 2009 v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Odporcovia tvrdili, že navrhovateľ nie je v danom prípade aktívne vecne legitimovaný, vyúčtovanie bolo vykonané nesprávne, nezohľadnilo nimi vynaložené náklady na nevyhnutnú opravu strechy a na zateplenie ich bytu. Súd prvého stupňa sa na základe výsledkov vykonaného dokazovania nestotožnil s touto argumentáciou odporcov a konštatoval, že práva, zohľadnenie ktorých v tomto konaní odporcovia požadovali, sú premlčané. Pokiaľ odporcovia sami a bez súhlasu ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome zateplili ich byt, nevznikla tým nikomu inému povinnosť nahradiť odporcom náklady, ktoré im pri tom vznikli. Nebolo ani preukázané, že by navrhovateľ nesprávne účtoval náklady spojené s odberom studenej vody. Súd prvého stupňa z týchto dôvodov opodstatnene podanému návrhu vyhovel a odporcov podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") zaviazal zaplatiť navrhovateľovi ním uplatnenú sumu spolu s úrokom z omeškania. Rozhodol, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia.
Odporcovia podali 18. októbra 2011 proti uvedenému rozsudku odvolanie.
Navrhovateľ podaním z 25. novembra 2011 vzal návrh v celom rozsahu späť; tento úkon odôvodnil tým, že odporcovia mu zaplatili istinu 1 029,96 €, príslušný úrok z omeškania a aj časť náhrady trov konania.
Odporcovia v prvom a druhom rade listom, ktorý bol odvolaciemu súdu doručený 27. marca 2012, oznámili, že so sp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).