Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z diskusného workshopu Obmedzenia prevodov a prechodov vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom (Trnava 15. 12. 2023)

Pôda, osobitne poľnohospodárska pôda, ako životne dôležitý, obmedzený, neobnoviteľný a nenahraditeľný zdroj1) tvoriaci integrálnu súčasť ekosystémov Zeme,2) je (parafrázujúc dôvodovú správu k vládnemu návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov) základňou environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu každej krajiny, resp. spoločnosti.3) Pochopiteľným a prirodzeným dôsledkom tohto významu predovšetkým poľnohospodárskej pôdy je regulácia nakladania s pozemkami tvoriacimi poľnohospodársky pôdny fond a búrlivá reflexia tejto legislatívy v právnom diskurze v jeho najrozmanitejších podobách. O to viac to platí v krajinách, kde evidovanie právnych vzťahov k pozemkom vrátane pozemkov tvoriacich poľnohospodársky pôdny fond, ako jeden z nástrojov štátu na realizovanie jeho politík v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy, prešlo takým tristným vývojom, ako to bolo na území Slovenskej republiky.4)
Ak sa na sklonku 19. storočia v uhorskej odbornej spisbe konštatovalo, že žiadne odvetvie našej právnej vedy nebolo podrobené takému bádaniu ako pozemnoknižný poriadok,
5)
dnes by sme mohli v obdobnom duchu poznamenať, že máloktorá právna problematika požíva taký záujem právnej vedy ako práve pozemkové vlastníctvo. Túto tézu dobre ilustruje skutočnosť, že rôzne aspekty pozemkového vlastníctva boli predmetom odbornej diskusie v priebehu roka 2022 prinajmenšom na troch konferenciách, resp. workshopoch.
6)
Popritom odbornú spisbu od konca roka 2021 obohatili viaceré knižné publikácie pojednávajúce o pozemkovom vlastníctve a jeho usporiadaní.
7)
Na odborné platformy z roka 2022 nadviazala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave diskusným workshopom na tému
Obmedzenia prevodov a prechodov vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom
, ktorý sa konal dňa 15. decembra 2023. Tento v poradí druhý diskusný workshop bol realizovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 1/0041/22 s názvom Osobitosti nájmu a prevodov poľnohospodárskych pozemkov, ktorý je riešený práve na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Kým obdobný prvý diskusný workshop bol tematicky zameraný na osobitosti nájmu poľnohospodárskych pozemkov,
8)
tentoraz sa účastníci venovali problematike obmedzení prevodov a prechodov vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde, a to z rôznych uhľov pohľadu, počnúc historickým hľadiskom, cez rozbor súvisiacej rozhodovacej činnosti súdov až po analýzu vybraných právnych predpisov a úvahy
de lege ferenda
. V rámci prednesov sa prelínal ústavnoprávny, civilistický, ako aj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).