Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike - 4. časť

 

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v slovenskej republike - 4. časť
JUDr.
Adam
Nociar
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Výklad vybraných odsekov právnej úpravy Čl. I, § 4 zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o nadobúdaní pozemku")
Ustanovenia desiatich odsekov, obsiahnutých v dikcii § 4 Zákona o nadobúdaní pozemku, tvoria evidentne najzásadnejšiu časť novodobej, resp. modernej právnej úpravy, formujúcej a regulujúcej problematiku scudzovania a nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v Slovenskej republike. Toto tvrdenie nachádza argumentačnú oporu predovšetkým v skutočnosti, že § 4 riešeného právneho predpisu svojou náplňou a obsahom relatívne vyčerpávajúco upravuje novozavedený postup pri samotnom prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ale tiež prostredníctvom odseku 3 zavádza nový vecne aj procesne relevantný pojem - Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len "Register pozemkov").
Ustanovenie § 4 odsek 1 Zákona o nadobúdaní pozemku absolútne vymedzuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku takpovediac štandardným spôsobom, a teda bez toho, aby sa riadili striktným formalizovaným procesným postupom, prejudikovaným odsekmi 3 až 8, resp. aj obligatórnymi pravidlami, stanovenými v § 5 a § 6 toho istého právneho predpisu. Vlastník alebo iná osoba oprávnená previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku ("inou oprávnenou osobou" sa rozumie osoba riadne splnomocnená vlastníkom predmetného poľnohospodárskeho pozemku na úkony smerujúce k prevodu vlastníctva tohto poľnohospodárskeho pozemku, resp. na samotný úkon prevodu dotknutého poľnohospodárskeho pozemku. Splnomocnenie sa obligatórne realizuje písomnou formou, bez nutnosti úradného, resp. notárskeho overenia podpisu splnomocniteľa. "Inou oprávnenou osobou" sa tiež rozumie notár, ktorý na základe poverenia vecne a miestne príslušného súdu, v súlade s tzv. rozvrhom práce, vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve po zomrelom poručiteľovi, a teda po osobe uvedenej v príslušnom liste vlastníctva ako "vlastník") je kompetentná previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku štandardným spôsobom, bez podriadenia sa procesnému postupu v zmysle Zákona o nadobúdaní pozemku, jedine na nasledujúce osoby, resp. okruhy osôb:
1.
Osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej katastrálnom území sa poľnohospodársky pozemok reálne nachádza.
Takéto osoby obligatórne podliehajú trom určujúcim kogentným kondíciám, ktoré je nevyhnutné spĺňať z ich strany v plnom rozsahu a zároveň kumulatívne. Prvoradou podmienkou je reálny výkon poľnohospodárskej výroby formou podnikania. "Podnikaním" sa pre aplikačné účely Zákona o nadobúdaní pozemku rozumie sústavná činnosť poľnohospodárskeho charakteru, vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť, resp. dlhodobo dosahovať zisk. Takúto ekonomicky samostatnú činnosť podnikateľ vykonáva buď v právnej forme obchodnej spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v praxi aj v právnej forme družstva), alebo v postavení tzv. samostatne hospodáriaceho roľníka v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s aktuálnym znením zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov je vhodné upozorniť, že subjektmi, podnikajúcimi v oblasti poľnohospodárstva, môžu byť aj pozemkové spoločenstvá s vlastnou právnou subjektivitou, ak ich schválený návrh na registráciu obsahuje údaj o tom, že vykonávajú vlastnú podnikateľskú činnosť. Druhou obligatórnou podmienkou, ktorá zakladá výnimku z formalizovaných postupov Zákona o nadobúdaní pozemku, je časový predpoklad, predstavujúci výkon poľnohospodárskeho podnikania v nepretržitom trvaní najmenej po dobu troch kalendárnych rokov pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Územné hľadisko zabezpečuje tretia obligatórna podmienka, na základe ktorej musí podnikateľ vyššie uvedenú poľnohospodársku činnosť reálne vykonávať priamo v katastrálnom území obce, kde sa dotknutý poľnohospodársky pozemok nachádza.
" ..."poľnohospodárska činnosť" je:
i)
produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov vrátane zberu, dojenia a rozmnožovania zvierat, a chovu zvierat na poľnohospodárske účely,
ii)
udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie bez prípravnej činnosti nad rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a strojov na základe kritérií, ktoré stanovia členské štáty vychádzajúc z rámca stanoveného Komisiou, alebo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).