Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike - 1. časť Determinanty a všeobecná charakteristika právnej úpravy zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodársk

Dňa 16. mája 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky, prostredníctvom 79 hlasov zo 127 prítomných poslancov, vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný právny predpis, zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 31. mája 2014 a následne v novelizovanej podobe 10. júna 2015, predstavuje významnú legislatívnu zmenu v oblasti pozemkového práva, prakticky zasahujúcu do práv a povinností vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, ale aj záujemcov o ich nadobudnutie, a to predovšetkým v rámci procesu scudzovania takýchto nehnuteľností. Cieľom tohto príspevku je predostrieť podrobnejší právny, ale aj vecný pohľad na aktuálnu právnu úpravu nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v Slovenskej republike.

1. Úvod

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku patrí dlhodobo medzi zásadné a strategicky významné otázky verejného, ale aj súkromného práva nielen v Slovenskej republike, ale pochopiteľne aj v priestore Európskej únie a takisto na celom svete. Nenahraditeľný význam poľnohospodárskej pôdy pre existenciu ľudskej spoločnosti a zároveň jej výnimočné vlastnosti ju stavajú do zaujímavej a jedinečnej pozície objektu právnych vzťahov, pričom tieto vzťahy podliehajú, v súvislosti s diametrálne odlišnými pohľadmi na pôdu samotnú, časti právneho poriadku zameranej na ochranu vecí verejných, ale aj časti právneho poriadku, ktorú charakterizuje princíp rovnosti a nezávislosti, systém zmluvných pravidiel a vlastná iniciatíva zainteresovaných osôb v takýchto vzťahoch. Plnohodnotné odborné pochopenie problematiky nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskej pôdy si vyžaduje precízne vnímanie jej celkového významu, pričom je nevyhnutné pripisovať adekvátnu a čo možno najreálnejšiu mieru dôležitosti mnohým všeobecne známym, ale aj menej známym informáciám o nej, ako aj najrôznejším relevantným súvisiacim aspektom.
Poľnohospodárska pôda je zvyčajne, prostredníctvom prizmy izolovaného systému súkromného práva, považovaná predovšetkým za lákavú a investične trvalo zaujímavú komoditu, ktorá je ako predmet komercie vzájomne zastupiteľná inými hmotnými predmetmi, resp. peniazmi, a teda je obchodovateľná na vnútroštátnych alebo medzinárodných trhoch s rôznym stupňom ich organizovanosti. Poľnohospodárske pozemky sú v mnohých lokalitách neodmysliteľným predpokladom budúcej investičnej výstavby, pričom je, z logických dôvodov, finančne smerodajná najmä ich lokalizácia z hľadiska existujúcej infraštruktúry, resp. z hľadiska infraštruktúry plánovanej v ich bezprostrednej blízkosti. Tento pochopiteľný, no výrazne obmedzený pohľad na dôležitosť poľnohospodárskej pôdy, je nevyhnutné doplniť o viaceré významné skutočnosti a poznatky, ktoré determinujú jej nezastupiteľnosť, resp. nenahraditeľnosť pre celospoločenskú existenciu, čím zakladajú oprávnenú argumentáciu pre logickú potrebu tvorby, platnosti a účinnosti špeciálnej právnej úpravy regulujúcej inak hroziaci, nekontrolovaný a chaotický trh s týmto lukratívnym objektom právnych vzťahov.
Z hľadiska nekomerčného, a teda predovšetkým pedologického, biologického, environmentálneho, geologického a čiastočne poľnohospodárskeho, je pôda významným komponentom ekosféry nachádzajúcej sa na rozmedzí atmosféry a litosféry, ktorá predstavuje prostredie s trvalo najväčšou hustotou živých organizmov a s najvyššou geochemickou energiou živej hmoty na planéte Zem. Organizmy žijúce v pôde vytvárajú základné štruktúrne jednotky celej ekosféry za výraznej kontinuálnej interakcie so všetkými ostatnými sférami planéty a tiež za výraznej aktivity v rámci procesov výmeny a premeny energie a látok medzi dotknutými sférami. Produkcia organickej hmoty je jedným z prioritných predpokladov zabezpečovania výživy celej ľudskej populácie, pričom tento jedinečný fenomén je možné zabezpečiť iba prostredníctvom zachovania, tvorby, starostlivej údržby a odbornej regulácie zdravých a kultúrnych ekosystémov v rámci dostupného systému pôdneho fondu. Pôda je primárnou a bezpodmienečnou podmienkou existencie a činnosti človeka, ktorý je priamo naviazaný na skôr uvedené procesy. Jej výnimočné a nezastupiteľné vlastnosti z nej robia nevyhnutný výrobný predpoklad poľnohospodárstva, ale aj predpoklad prevažnej väčšiny nepoľnohospodárskych činností a základný poľnohospodársky výrobný prostriedok. Je zásadné poznamenať, že význam poľnohospodárskej pôdy pre existenciu ľudstva nebol počas celej jeho histórie takmer vôbec znížený rozvojom ľudskej civilizácie po vedeckej, technickej ani inej stránke.
Z uvedených skutočností, ktoré predstavujú iba prierezový zlomok objektívneho významu poľnohospodárskej pôdy pre modernú spoločnosť, vyplýva oprávnená makrosociálna potreba zabezpečenia určitej korektnej a všeobecne akceptovateľnej regulácie vzťahov s priamym dosahom na využívanie a budúcnosť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a to tak na úrovni morálnej, ako aj na úrovni vedeckej a právnej. V rámci právneho systému Slovenskej republiky si takúto zložitú ambíciu, v súvislosti s rôznymi ľudskými interakciami ovplyvňujúcimi stav a využiteľnosť pôdneho bohatstva, kládli a aj naďalej kladú viaceré právne predpisy, ktorých význam bude v ďalšom texte zaznamenaný a ktorýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).