Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike - 3. časť

 

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v slovenskej republike - 3. časť
JUDr.
Adam
Nociar
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Výklad právnej úpravy čl. I, § 3 zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o nadobúdaní pozemku")
Čl. I, § 3 Zákona o nadobúdaní pozemku:
"(1) Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka. Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10%.
(2) Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.
(3) Týmto zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť."
Zákon o nadobúdaní pozemku vymedzuje na svoje aplikačné účely multiverbizačný pojem, resp. právne relevantné slovné spojenie "nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku" pozitívnym, ale aj negatívnym spôsobom, a to dokonca aj v rámci ustanovení toho istého odseku. V nadväznosti na dikciu ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o nadobúdaní pozemku je zrejmé, že sa procesnými postupmi, resp. obligatórnymi režimami ním stanovenými, budú spravovať v prvom rade všetky prevody (pozri 2. časť článku "Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike") vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ku ktorým dôjde v dôsledku kúpy, a teda kúpnej zmluvy. Kúpa poľnohospodárskeho pozemku je najčastejším odvodeným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti, pričom bezpodmienečne pozostáva z návrhu (oferty), ktorý v prípade nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku dobrovoľným prejavom vôle vykoná perspektívny nadobúdateľ, a následne z jeho prijatia (akceptácie), dobrovoľným prejavom zhody vôle zo strany predávajúceho. Dosiahnutý konsenzus medzi uvedenými kontraktačnými stranami sa vzťahuje predovšetkým na dotknutý poľnohospodársky pozemok ako na predmet kúpy, a tiež na dohodnutú kúpnu cenu, za ktorú sa predávajúci dobrovoľne vzdá vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech nadobúdateľa. Rozhodujúcim momentom konsenzu zmluvných strán je okamih nadobudnutia účinnosti akceptácie návrhu perspektívneho nadobúdateľa na kontraktáciu kúpnej zmluvy, ktorý nastane prostredníctvom dobrovoľného, včasného a jednoznačného vyjadrenia súhlasu s týmto návrhom predávajúcim.
"(2) Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi. Prijatie možno odvolať, ak odvolanie dôjde navrhovateľovi najneskôr súčasne s prijatím."
1)
"(1) Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Mlčanie alebo nečinnosť samy osebe neznamenajú prijatie návrhu.
(2) Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Prijatím návrhu je však odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami, ak z odpovede nevyplýva zmena obsahu navrhovanej zmluvy."
2)
V súvislosti s významnou otázkou vzájomnej predkontraktačnej komunikácie medzi predávajúcim poľnohospodárskeho pozemku a záujemcom o nadobudnutie vlastníctva rovnakého poľnohospodárskeho pozemku, je pomerne zásadné uviesť, že § 4 ods. 3 zákona o nadobúdaní pozemku, sekundárne zakladá nové procesné práva a povinnosti pre tieto subjekty, a to v dôsledku existencie a povinnosti využitia Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len "Register") na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "MPRV SR"). MPRV SR, ktoré ako gestor zákona o nadobúdaní pozemku pravidelne poskytuje odborno-právn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).