Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike - 2. časť

 

Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v intenciách súčasnej právnej úpravy v slovenskej republike - 2. časť
Výklad právnej úpravy § 1 a § 2 zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
JUDr.
Adam
Nociar
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)
1. Výklad právnej úpravy § 1 zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení zákona č. 122/2015 Z.z. (ďalej len "zákon o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku" alebo "ZoNPP")
Ustanovenie § 1 ZoNPP:
"Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku."
Z hľadiska štruktúry predmetu právnej úpravy zákona o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku je podstatné hneď v úvode uviesť, že procesný postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, predstavujúci najzásadnejšiu zmenu v súvislosti s jeho praktickou aplikáciou, je upravený v § 3 až 7 ZoNPP. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je upravená dikciou § 8 ZoNPP.
V súvislosti s nevyhnutnosťou vymedzenia a správneho porozumenia oblasti právnej úpravy zákona o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku je významným determinantom pre dosiahnutie tohto účelu objasnenie niektorých kľúčových pojmov, ktoré sa jeho tvorcovia rozhodli pri kreovaní tohto špeciálneho právneho predpisu v rámci ich legislatívnej činnosti využiť. Je najmä dôležité konštatovať, že význam pojmológie a syntaxu právnej úpravy zákona o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku sa zvyšuje aj špecifickou okolnosťou existencie viacerých právnych a vecných pojmov, ktoré sú v podobnom alebo dokonca totožnom znení simultánne kodifikované aj v iných právnych predpisoch priamo či nepriamo súvisiacich s pozemkovou problematikou. Pre odlišné aplikačné účely sa však výklad niektorých z takýchto pojmov vo výnimočných prípadoch do určitej miery rôzni. Základným pojmom, ktorého rôzne právne derivácie koexistujú v zákone o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku, v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v zákone č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o úprave vlastníckych vzťahov"), v zákone č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len "katastrálny zákon"), v zákone č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o pozemkových opatreniach"), v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane pôdy"), ale aj v ďalších významných právnych úpravách aktuálne platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky, je, samozrejme, pojem "pozemok". Výklad tohto pojmu je však vhodnejšie predostrieť neskôr, v súvislosti s § 2 ZoNPP. V súvislosti s predmetom úpravy v § 1 ZoNPP je kľúčový pojem "prevod", resp. "nadobúdanie vlastníctva prevodom".
V zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):
"Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom."
Vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorou je v tomto prípade poľnohospodársky pozemok, možno nadobudnúť rôznymi spôsobmi a tiež na základe rôznych právnych skutočností. V nadväznosti na fakt, že originárne nadobudnutie vlastníckeho práva, spočívajúce vo vytvorení novej veci, spracovaní veci, nadobudnutí úžitkov, resp. prírastkov veci alebo jej prisvojením si, nepripadá v súvislosti s poľnohospodárskym pozemkom do úvahy, je zásadné uviesť, že vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).