Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Analógia v oblasti správneho trestania

9/2012
Analógia v oblasti správneho trestania
Čl. 1 ods. 1, 2, § 154c Ústavy Slovenskej republiky
Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (publ. pod č. 209/1992 Zb.)
§ 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. g), § 33 ods. 4 písm. a), § 64 ods. 1 písm. d), § 67 ods. 5 písm. a) a § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
§ 244 ods. 1, § 250l ods. 1, 2, § 250i ods. 2 v spojení s § 250l ods. 2, § 250q, § 250j ods. 3 v spojení s § 250l ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku,
§ 122 ods. 10 Trestného zákona,
§ 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Vzhľadom na to, že správne delikty patria do kategórie trestných obvinení v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd treba pri nedostatku špeciálnej právnej úpravy v oblasti správneho trestania za pokračujúci správny delikt, na základe analógie aplikovať pravidlá pre ukladanie trestu za pokračujúci delikt, zakotvené v Trestnom zákone.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8Sž/18/2011, 8Sž/22/2011, 8Sž/23/2011, 8Sž/24/2011
Najvyšší súd SR
uznesením podľa § 112 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") spojil na spoločné konanie veci vedené pod sp. zn. 8Sž/18/2011, 8Sž/22/2011, 8Sž/23/2011 a 8Sž/24/2011, ktoré napadli do senátu 8Sž.
Odporkyňa
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. napadnutým rozhodnutím zo 7. júna 2011 rozhodla, že navrhovateľka porušila povinnosť ustanovením v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, ...
... že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 18. decembra 2010 o cca 14,34 hod. a 22. januára 2011 o cca 20,10 hod. odvysielala reklamný šot na liek THERAFLU prechladnutie a chrípka, pri ktorom došlo k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku, za čo podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. navrhovateľke uložila sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 320,00 €, slovom tritisíctristodvadsať eur.
Odporkyňa
rozhodnutím zo 7. júna 2011 podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že navrhovateľka porušila povinnosť ustanovením v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, ...
... že 22. januára 2011 o cca 21,33 hod. odvysielala v rámci programovej služby TV MARKÍZA reklamný šot na liek ASPIRIN COMPLEX, pri ktorom nezabezpečila, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku, za čo podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. uložila navrhovateľke sankciu - pokutu určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 320,00 €, slovom tritisíctristodvadsať eur.
Odporkyňa
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. Ďalším rozhodnutím zo 7. júna 2011 postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, ...
... že navrhovateľka porušila povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že na programovej službe TV MARKÍZA 18. decembra 2010 o cca 12,33 hod., 22,47 hod. a 26. decembra 2010 o cca 19,24 hod. a na programovej službe DOMA 19. decembra 2010 o cca 17,45 hod. a 19,30 hod. odvysielala reklamný šot na liek PANTOLOC CONTROL, pri ktorom nezabezpečila, aby šot na liek obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku, za čo navrhovateľke podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. uložila sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 320,00 €, slovom tritisíctristodvadsať eur.
Odporkyňa
ďalším rozhodnutím č. RP/29/2011 zo 7. júna 2011 podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že navrhovateľka porušila povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. tým,
... že 18. decembra 2010 o cca 20,51 hod. odvysielala v rámci programovej služby TV MARKÍZA reklamný šot na liek MIG-400, pri ktorom nezabezpečila, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku, za čo navrhovateľke podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. uložila sankciu - pokutu určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a)zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 320,00 €, slovom tritisícdvestodvadsať eur.
V odôvodneniach rozhodnutí odporkyňa uviedla, že zo záznamov z vysielania predmetných šotov bolo zistené, že reklamné šoty na lieky, ktoré boli odvysielané obsahovali vizuálnu výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku, ako aj odporúčanie poradiť sa o použití lieku s lekárom alebo leká
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).