Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správny delikt

22/2015
Správny delikt
Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
§ 19 ods. 1 a 3, § 36 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
§ 244 ods. 1, § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 250ja ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Správnym deliktom nemôže byť akékoľvek porušenie práva, ale porušenie práva musí byť protiprávne konanie, a to aj vtedy, keď zákon nevyžaduje zavinenie, a ak predpokladá objektívnu zodpovednosť.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo 49/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 23. apríla 2012 a jeho následného zrušenia, ako aj zrušenia prvostupňového rozhodnutia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaný svojim rozhodnutím zmenil vo výrokovej časti rozhodnutie Slovenského metrologického inšpektorátu v Bratislave zo 7. marca 2012 o uložení pokuty vo výške 700 € žalobcovi za porušenie § 19 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o metrológii") a podľa § 59 ods. 2 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") tak, že pokutu vo výške 700 € nahradil pokutou vo výške 500 €. Žalobcovi krajský súd náhradu trov konania nepriznal.
Žalobca podal proti rozsudku krajského súdu odvolanie a žiadal aby Najvyšší súd SR zrušil prvostupňový rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní namietal nesprávne právne posúdenie veci.
Nesprávne právne posúdenie veci spočíva podľa názoru žalobcu v tom, že údajné zohľadnenie nejednoznačnosti preukázania porušenia § 19 ods. 3 zákona o metrológii a zdôvodnené použitie § 19 ods. 1 zákona o metrológii je zo strany žalovaného nepochopenie zákona a účelové chápanie účastníka správneho konania ako toho, ktorý
a priori
porušuje zákon. Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o metrológii totiž svojim znením "pri poškodení, pozmeňovaní, alebo odstraňovaní platných overovacích značiek...", predpokladá úmyselné konanie. Keďže sa však úmyselné konanie zo strany žalobcu nepreukázalo, správny orgán zase účelovo odôvodnil svoje rozhodnutie § 19 ods. 1 zákona o metrológii, t.j. tým, že meradlo - taxameter nemalo platné overenie. Žalobca namietal, že tento pohľad zo strany správneho orgánu zamieňa príčinu s následkom. Totiž, určené meradlo - taxameter, nemalo poškodenú overovaciu značku. Toto meradlo malo platné overenie, nepoškodenú overovaciu značku, ale ako sa pri kontrole ukázalo, bola nesprávne založená, resp. lanka spojené s platnou overovacou značkou boli neodborne založené. Avšak táto skutočnosť bola zistená až pri kontrole, a teda žalobca o tejto skutočnosti nevedel. Keďže "plombu s overovacou značkou" žalobca nezakladal, overovaciu značku nepoškodil a o jej neodbornom založení nevedel, nemohol ani naplniť skutkovú podstatu správneho deliktu. Skutočnosť, že žalovaný má zamestnancov, ktoré nie sú odborne zdatní pre zakladanie zabezpečovacích značiek nemôže byť na ťarchu žalobcu.
Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť. Uviedol, že sa nestotožňuje s námietkami žalobcu, ktoré uplatnil v odvolaní. ma za to, že tak v priebehu správneho konania ako aj v konaní pred súdom bolo jednoznačne preukázané porušenie § 19 ods. 1 zákona o metrológii žalobcom, keďže inšpektori pri metrologickom dozore 19. januára 2012 zistili, že žalobca pri meraniach súvisiacich s platbami používal neoverený taxameter, keďže platnosť overenia meradla zaniká, ak bola poškodená overovacia alebo zabezpečovacia značka.
Pri metrologickom dozore bolo zistené, že na kábli, ktorý vedie od motorového vozidla, sa nachádza drôtik s olovenou plombou Slovenskej legálnej metrológie (overovacia zabezpečovacia značka). Tento
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).